ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมเทคนิคเกม 2024

กิจกรรมเทคนิคเกม 2024

หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2567 ถึง 26 มกราคม 2567
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายกรรณ เสาร์แดน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 87 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 611 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 87 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ชส2567/1 19 นายพงศธร เกิดขุ่ย แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
2 ชส2567/2 19 นายเดชกวินท์ เจริญยิ่ง แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
3 ชส2567/3 15 นายชนภัทร กาทองทุ่ง แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
4 ชส2567/4 15 นายรัฐวุฒิ เวียงนาค แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
5 ชส2567/5 13 นายนพณัฐ เกตุเวช์ช แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
6 ชส2567/6 16 นายปฏิภาณ พงสังกา แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
7 ชส2567/7 11 นายฆราวัฒน์ อินสม แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
8 ชส2567/8 11 นายชนาธิป อุตรพงษ์ แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
9 ชส2567/9 10 นายพงศกร เกี๋ยงหนุน แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
10 ชส2567/10 10 นายพชรพล บำบัด แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
11 ชส2567/11 11 นายวิทวัส ถิ่นอ่วน แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
12 ชส2567/12 10 นายปิยฉัตร วังเชียง แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
13 ชส2567/13 22 นายณัฐกิตติ์ เข็มทอง แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
14 ชส2567/14 11 นายอโณทัย เสาระวะ แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
15 ชส2567/15 11 นายเวสารัช ก๋อนฉันทะ แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
16 ชส2567/16 10 นายนวพล กล้วยทอง แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
17 ชส2567/17 10 นายภูมินทร์ อินสองใจ แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
18 ชส2567/18 11 นายภาณุวัฒน์ เทียนทอง แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
19 ชส2567/19 12 นายพิพรรธ​ บำบัด แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
20 ชส2567/20 11 นายพิชญ์ชัย ทองขาว แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
21 ชส2567/21 14 นายอภิสิทธิ์ ยินดี แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
22 ชส2567/22 13 นายธนกฤต สะเอียบคง แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
23 ชส2567/23 12 นายภูวนาถ​ นาคำ แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
24 ชส2567/24 13 นายนเรศูร สารเทพ แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
25 ชส2567/25 11 นายโชคชัย วังโพธิ์ แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
26 ชส2567/26 13 นายชลทรัพย์ พรหมธิ แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
27 ชส2567/27 12 นายปริญญา มหาวัน แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
28 ชส2567/28 10 นายพชรพล ศรีบุญ แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
29 ชส2567/29 14 นายนลธีร์ กำนนท์ แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
30 ชส2567/30 12 นายปุณณสิน พรมท้าว แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
31 ชส2567/31 13 นายอชิรญาณ ยศสุรินทร์ แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
32 ชส2567/32 11 นายธนบูรณ์ แสงสาย แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
33 ชส2567/33 10 นายจุฑามาศ วงค์กันตา แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
34 ชส2567/34 11 นายเนติ กันทะวงศ์ แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
35 ชส2567/35 10 นายศลิษา เสมอเชื้อ แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
36 ชส2567/36 12 นายณัฐพนธ์ นุ่มนิ่ม แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
37 ชส2567/37 11 นายกัณฐมณี ขัดแก้ว แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
38 ชส2567/38 11 นายจตุรภัทร คิดชอบ แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
39 ชส2567/39 10 นายภาณุพงค์ จำรัส แผนกช่างก่อสร้าง คณะทำงาน พิมพ์
40 ชส 11 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726