ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 11 เมษายน 2567 ถึง 17 เมษายน 2567
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 36 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 403 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 36 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 FIXIT.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 FIXIT.2567/2 11 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 FIXIT.2567/2 9 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 FIXIT.2567/2 10 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 FIXIT.2567/2 11 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 FIXIT.2567/2 10 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 FIXIT.2567/2 11 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 FIXIT.2567/2 11 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 FIXIT.2567/2 11 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 FIXIT.2567/2 10 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 FIXIT.2567/2 10 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 FIXIT.2567/2 11 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 FIXIT.2567/2 10 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 FIXIT.2567/2 11 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 FIXIT.2567/2 10 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 FIXIT.2567/2 9 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 FIXIT.2567/2 9 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 FIXIT.2567/2 14 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 FIXIT.2567/2 12 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 FIXIT.2567/2 10 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 FIXIT.2567/2 9 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 FIXIT.2567/2 11 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 FIXIT.2567/2 10 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 FIXIT.2567/2 9 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
25 FIXIT.2567/2 9 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
26 FIXIT.2567/2 10 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
27 FIXIT.2567/2 10 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
28 FIXIT.2567/2 13 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
29 FIXIT.2567/2 10 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
30 FIXIT.2567/2 11 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
31 FIXIT.2567/2 10 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
32 FIXIT.2567/2 9 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
33 FIXIT.2567/2 11 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
34 FIXIT.2567/2 9 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
35 FIXIT.2567/2 9 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
36 FIXIT.2567/2 8 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726