ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรม Kaizen

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรม Kaizen

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 10 มิถุนายน 2567 ถึง 11 มิถุนายน 2567
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศิริรัตน์ แก้วกุลฑล
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 201 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 865 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 201 รายการ รวมทั้งหมด : 6 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 บค.2567/1 15 นายสมเกียรติ สถิตย์ 1 1 1 1 พิมพ์
2 บค.2567/2 11 ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ จันกัน 1 1 1 1 พิมพ์
3 บค.2567/3 43 นายสุทิน ถาวรมงคล 1 1 1 1 พิมพ์
4 บค.2567/4 4 นายพรชัย สว่างทิศ 1 1 1 1 พิมพ์
5 บค.2567/5 5 นางอัญชรี ภูริปัญญาวรกุล 1 1 1 1 พิมพ์
6 บค.2567/6 4 นางสาวอิรยา ผายาว 1 1 1 1 พิมพ์
7 บค.2567/7 6 นายดนุเทพ เทพยศ 1 1 1 1 พิมพ์
8 บค.2567/8 3 นางสาวเรณู เชี่ยวชาญ 1 1 1 1 พิมพ์
9 บค.2567/9 6 นางวราภรณ์ อริวรรณา พิมพ์
10 บค.2567/10 4 นางสุจีรา ตันมา พิมพ์
11 บค.2567/11 11 นางสิรินาฏ เลือดนักรบ พิมพ์
12 บค.2567/12 4 นางสาวปรินดา แก้วน้ำ พิมพ์
13 บค.2567/13 5 นางสาวมาธวี กันทะสอน พิมพ์
14 บค.2567/14 4 นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์ พิมพ์
15 บค.2567/15 4 นางสาวอัณณ์ชญา ทองรศ พิมพ์
16 บค.2567/16 6 นางสนทยา คำอ่อน พิมพ์
17 บค.2567/17 4 นางสาวจิรภิญญา สิงห์คำ พิมพ์
18 บค.2567/18 4 นางสุชัญญา กาทองทุ่ง พิมพ์
19 บค.2567/19 4 นางสาวอรอนงค์ ขอนพิกุล พิมพ์
20 บค.2567/20 5 นางอโณทัย ลาดเหลา พิมพ์
21 บค.2567/21 5 นางปรียาวัจน์ เทพยศ พิมพ์
22 บค.2567/22 4 นายนาค คำคม พิมพ์
23 บค.2567/23 4 นายวรากร แท่นทองเจริญสุข พิมพ์
24 บค.2567/24 4 นายธุวานนท์ กาคำ พิมพ์
25 บค.2567/25 4 นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต พิมพ์
26 บค.2567/26 4 นายวีรวุฒิ ริมวรรณ พิมพ์
27 บค.2567/27 4 นายกิติกร แสนย่าง พิมพ์
28 บค.2567/28 8 นายกิตติศักดิ์ คำผัด พิมพ์
29 บค.2567/29 4 นายวุฒิชัย คำมีสว่าง พิมพ์
30 บค.2567/30 4 นายเอกชัย ไก่แก้ว พิมพ์
31 บค.2567/31 5 น.ส.จุฑามาศ กาศสนุก พิมพ์
32 บค.2567/32 6 นายวรวิทย์ วงค์บุญมา พิมพ์
33 บค.2567/33 4 ว่าที่ร.ต.จีรวัฒน์ ยืนมั่น พิมพ์
34 บค.2567/34 4 นายปานเทพ ตั้งตระกูล พิมพ์
35 บค.2567/35 5 นายพัฒนพงศ์ อินต๊ะสุข พิมพ์
36 บค.2567/36 6 นายธวัชชัย เศวตปวิช พิมพ์
37 บค.2567/37 10 นายทวิช พรมท้าว พิมพ์
38 บค.2567/38 4 นางสาวชนินาถ ทิพย์ลุ้ย พิมพ์
39 บค.2567/39 5 นางสาววนัสฌา เฉลิมพิพัฒน์ พิมพ์
40 บค.2567/40 4 นายนิรันดร์ แก้วน้อย พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726