ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กรอกข้อมูลระบบบริหารการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ E-Project

กรอกข้อมูลระบบบริหารการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ E-Project

หน่วยงาน : งานวางแผนและงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 17 พฤศจิกายน 2565 ถึง 18 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : โชติมา ธรรมสอน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 53 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 2802 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 53 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ผ.2565/1 67 นายสุทิน ถาวรมงคล พิมพ์
2 ผ.2565/2 67 นายเวชยันต์ ทุ่งสงค์ พิมพ์
3 ผ.2565/3 45 นายณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ พิมพ์
4 ผ.2565/4 53 นางสาวเกษกรจันทร์ วันมหาใจ พิมพ์
5 ผ.2565/5 50 นายยุทนนท์ กาคำ พิมพ์
6 ผ.2565/6 63 นางสาวอรอนงค์ ขอนพิกุล พิมพ์
7 ผ.2565/7 53 นายเฉลิมชัย คำอ่อน พิมพ์
8 ผ.2565/8 49 นายสิงหา วัฒนาเสาวลักษณ์ พิมพ์
9 ผ.2565/9 45 นางวราภรณ์ อริวรรณา พิมพ์
10 ผ.2565/10 58 นางสาวธัญวรัตม์ จัดของ พิมพ์
11 ผ.2565/11 66 นายพานิช อุ่นอก พิมพ์
12 ผ.2565/12 79 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล พิมพ์
13 ผ.2565/13 51 นางสาวอิริยา ผายาว พิมพ์
14 ผ.2565/14 70 ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย สุเขื่อน พิมพ์
15 ผ.2565/15 51 นายนพดล คำเขียว พิมพ์
16 ผ.2565/16 60 นางสาวปรียานุช กวาวสิบสอง พิมพ์
17 ผ.2565/17 49 นางสาวศุภลักษณา วงศ์ศิริ พิมพ์
18 ผ.2565/18 59 นายกิตติศักดิ์ คำผัด พิมพ์
19 ผ.2565/19 47 นายวราวุธ หมื่นโฮ้ง พิมพ์
20 ผ.2565/20 57 นายเสฎธวุฒิ สารบุรุษ พิมพ์
21 ผ.2565/21 51 นางสาวจิรภิญญา สิงห์คำ พิมพ์
22 ผ.2565/22 52 นายนพดล ฟุ่มเฟือย พิมพ์
23 ผ.2565/23 68 นายกิติกร แสนย่าง พิมพ์
24 ผ.2565/24 55 นางสาวมาณิชา ภิญโญชูโต พิมพ์
25 ผ.2565/25 106 นายดนุเทพ เทพยศ พิมพ์
26 ผ.2565/26 52 นายทวี ปวงจันทร์ พิมพ์
27 ผ.2565/27 53 นายนพดล ทองดวง พิมพ์
28 ผ.2565/28 45 ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา คงมั่น พิมพ์
29 ผ.2565/29 45 นายมงคล อินทรประดิษฐ พิมพ์
30 ผ.2565/30 79 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช พิมพ์
31 ผ.2565/31 53 นางสาวจุฑามาศ กาศสนุก พิมพ์
32 ผ.2565/32 44 นายภาณุพงค์ มหาวงค์ พิมพ์
33 ผ.2565/33 60 นางสาวกัลยา ใจหมั้น พิมพ์
34 ผ.2565/34 54 นายพรชัย สว่างทิศ พิมพ์
35 ผ.2565/35 72 นายพงษ์เดช เรียนละหงษ์ พิมพ์
36 ผ.2565/36 49 นางสาวกุสุมา สุดใจ พิมพ์
37 ผ.2565/37 47 นางสุจีรา ตันมา พิมพ์
38 ผ.2565/38 51 นางสาวเยาวเรศ มะทะ พิมพ์
39 ผ.2565/39 47 นางสาวพัณณ์ปาภัช ชุมภูราษฎร์ พิมพ์
40 ผ.2565/40 48 นางศรัญญา เงินทิพย์ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726