ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

สานฝันอาสาพี่ช่วยน้อง

สานฝันอาสาพี่ช่วยน้อง

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 13 มิถุนายน 2566 ถึง 16 มิถุนายน 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายไฉน โลชา
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 132 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3021 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 132 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
81 วท.พร./0081 17 นายฐิติโชต์ บัวธนะ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
82 วท.พร./0082 18 นายชัยนันท์ เรียงไร คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
83 วท.พร./0083 25 นายณัฎฐ์ธนิน บรรเทา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
84 วท.พร./0084 21 นายสถาพร มาลา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
85 วท.พร./0085 17 นายณภัทร โลกคำลือ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
86 วท.พร./0086 18 นายชิษณุพงศ์ กังหัน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
87 วท.พร./0087 24 นายฤกษ์มงคล ประสาร คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
88 วท.พร./0088 23 นายพุฒิพงศ์ หลักหมู่ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
89 วท.พร./0089 23 นายภูดิศกุล ระวังภัย คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
90 วท.พร./0090 16 นายรพีพัฒน์ สุดใจดี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
91 วท.พร./0091 22 นางสาวพฤกษา ซอมจันทรา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
92 วท.พร./0092 21 นายตรีทเศศ จินามา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
93 วท.พร./0093 19 นายภัทรพงษ์ ปิงฟอง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
94 วท.พร./0094 15 นายธันยธรรศ กาทองทุ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
95 วท.พร./0095 21 นายศักดา เชื้อเขียว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
96 วท.พร./0096 21 นายปกรณ์ แก้วศิริพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
97 วท.พร./0097 25 นายพุฒินันท์ มโนฝาง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
98 วท.พร./0098 16 นายศาสตรา หลวงอภัย คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
99 วท.พร./0099 21 นายเดชาวัสส์ กันจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
100 วท.พร./00100 21 นายอัษฎาวุธ ปันใจ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
101 วท.พร./00101 18 นายรัตนชัย พงค์ดา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
102 วท.พร./00102 18 นายวุฒิไกร คิดชอบ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
103 วท.พร./00103 23 นายพุฒินาท มโนฝาง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
104 วท.พร./00104 19 นายภูริภัทร์ โปงคำ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
105 วท.พร./00105 18 นางสาวพรภัค ชัยนันท์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
106 วท.พร./00106 19 นายศตวรรษ คำเผือก คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
107 วท.พร./00107 15 นายอัครพล สุปัญญา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
108 วท.พร./00108 14 นายวีฒีนันท์ นันต๊ะ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
109 วท.พร./00109 24 นายธีรดนย์ หางศร คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
110 วท.พร./00110 29 นายเฉลิมชัย ชูไกรทอง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
111 วท.พร./00111 16 นายเกียรติศักดิ์ จำปาหอม คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
112 วท.พร./00112 17 นายวัศพล ศุภจิตรานนท์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
113 วท.พร./00113 18 นายนนทวัฒน์ แลโค้ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
114 วท.พร./00114 19 นายศุภวัฒน์ ศรีธิยศ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
115 วท.พร./00115 20 นางสาวศิวปรียา ถนอม คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
116 วท.พร./00116 18 นายกฤติน กุณาใหม่ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
117 วท.พร./00117 27 นายอชิรวิชญ์ ดอนแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
118 วท.พร./00118 17 นายณัฐวรรธน์ อินต๊ะนอน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
119 วท.พร./00119 22 นายธนกฤต เขียวสลับ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
120 วท.พร./00120 20 นายศุภณัฐ ประภารัตน์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726