ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การทำผ้าหม้อห้อม ณ ศุนย์เรียนรู้หม้อห้อมป้าเหงี่ยม

การทำผ้าหม้อห้อม ณ ศุนย์เรียนรู้หม้อห้อมป้าเหงี่ยม

หน่วยงาน : ชมรมวิชาชีพช่างสำรวจ
วัน/เดือน/ปี : 5 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายชูเกียรติ สะปู
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 45 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 484 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 45 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 ชร.2566/41 8 นายชูเกียรติ สะปู คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
42 ชร.2566/42 6 นายภาคภูมิ ปวงจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
43 ชร.2566/43 8 นายณัฐกมล บทกลอน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
44 ชร.2566/44 6 นายสุทิน ถาวรมงคล ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
45 ชร.ชร.2566/45 21 นายภูมิพิรุฬห์ ทิพย์โพธิ์ นักศึกษา สาขางานไฟฟ้ากำลัง พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726