ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การทำผ้าหม้อห้อม ณ ศุนย์เรียนรู้หม้อห้อมป้าเหงี่ยม

การทำผ้าหม้อห้อม ณ ศุนย์เรียนรู้หม้อห้อมป้าเหงี่ยม

หน่วยงาน : ชมรมวิชาชีพช่างสำรวจ
วัน/เดือน/ปี : 5 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายชูเกียรติ สะปู
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 47 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1952 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 47 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ชร.2566/1 44 นายรัฐพล แผ้วผุด นักศึกษา สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า พิมพ์
2 ชร.2566/2 42 นายตันติยาวัติ ตันอุดม นักศึกษา สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า พิมพ์
3 ชร.2566/3 44 นายกิตติกรณ์ คำยวง นักศึกษา สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า พิมพ์
4 ชร.2566/4 45 นายธกฤต ยอดสอน ครูที่ปรึกษา พิมพ์
5 ชร.2566/5 40 นายธีธัช โสภารัตน์ นักศึกษา สาขางานไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
6 ชร.2566/6 38 นายพัศพล เหมืองเพิ่ม นักศึกษา สาขางานไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
7 ชร.2566/7 40 นายพงศกร เเสงกล้าเกริกสกุล นักศึกษา สาขางานไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
8 ชร.2566/8 41 นายพรชัย ผลงาม นักศึกษา สาขางานไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
9 ชร.2566/9 48 ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ สายหยุด ครูที่ปรึกษา พิมพ์
10 ชร.2566/10 51 นายจารุวัฒน์ ปวงคำ นักศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์
11 ชร.2566/11 45 นายศุภกิตติ์ เฮือนแก้ว นักศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์
12 ชร.2566/12 44 นายปริญญากรณ์ พัฒนะ นักศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์
13 ชร.2566/13 40 นายอภิวิชญ์ บุญคำชู นักศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์
14 ชร.2566/14 44 นางสาวพิทยารัตน์ ข่วงบุญ นักเรียน สาขางานสถาปัตยกรรม พิมพ์
15 ชร.2566/15 32 นางสาวธัญพร โกศัยสุขพัฒนากูล นักเรียน สาขางานสถาปัตยกรรม พิมพ์
16 ชร.2566/16 44 นางสาวปวิชญา ก้อนกลีบ นักเรียน สาขางานสถาปัตยกรรม พิมพ์
17 ชร.2566/17 38 นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต ครูที่ปรึกษา พิมพ์
18 ชร.2566/18 43 นายธนกฤต มามี นักศึกษา สาขางานเครื่องมือกล พิมพ์
19 ชร.2566/19 50 นายอานนท์ ทรรมบุญ นักศึกษา สาขางานเครื่องมือกล พิมพ์
20 ชร.2566/20 38 นายเจตนิพัทธ์ หลงฤทธิ์ นักศึกษา สาขางานเครื่องมือกล พิมพ์
21 ชร.2566/21 38 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์ ครูที่ปรึกษา พิมพ์
22 ชร.2566/22 45 นางสาวทิพย์ธิดา ต้นศิริ นักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ พิมพ์
23 ชร.2566/23 43 นายรัฐภูมิ สีจักรเงิน นักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ พิมพ์
24 ชร.2566/24 37 นายเกียรติศักดิ์ จำปาหลม นักศึกษา สาขางานก่อสร้าง พิมพ์
25 ชร.2566/25 39 นายนนทวัฒน์ แลโค้ง นักศึกษา สาขางานก่อสร้าง พิมพ์
26 ชร.2566/26 40 นายก้องภพ พรมใจ นักศึกษา สาขางานก่อสร้าง พิมพ์
27 ชร.2566/27 41 นายวงศร สุนทรแก้ว ครูที่ปรึกษา พิมพ์
28 ชร.2566/28 37 นางสาวตีรณา กาศสกุล นักศึกษา สาขางานสำรวจ พิมพ์
29 ชร.2566/29 47 นางสาวรติรัตน์ หล่ายหก นักศึกษา สาขางานสำรวจ พิมพ์
30 ชร.2566/30 48 นางสาวธันย์ยานี ศรีวิชัย นักศึกษา สาขางานสำรวจ พิมพ์
31 ชร.2566/31 41 นางสาวกันยาพร หาญปิน นักศึกษา สาขางานสำรวจ พิมพ์
32 ชร.2566/32 36 นายชูเกียรติ สะปู ครูที่ปรึกษา พิมพ์
33 ชร.2566/33 41 นายภาคภูมิ ปวงจันทร์ ครูที่ปรึกษา พิมพ์
34 ชร.2566/34 42 นายณัฐกมล บทกลอน ครูที่ปรึกษา พิมพ์
35 ชร.2566/35 39 นายศักดิ์สิทธิ์ พ้องพาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
36 ชร.2566/36 38 นางสาวเกษกรจันทร์ วันมหาใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์
37 ชร.2566/37 38 นางสาวอิรยา ผายาว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
38 ชร.2566/38 41 นายทวี ปวงจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
39 ชร.2566/39 34 นางกัลยา บทกลอน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
40 ชร.2566/40 44 นายเวชยันต์ ทุ่งสงค์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726