ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA)

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA)

หน่วยงาน : งานบุคลากร
วัน/เดือน/ปี : 19 สิงหาคม 3109 ถึง 20 สิงหาคม 3109
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศิริรัตน์ แก้วกุลฑล
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 136 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 2623 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 136 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 บค.2566/2 32 นายเทียน รั้งกลาง ผู้อำนวยการ วช.แพร่ พิมพ์
2 บค.2566/3 37 นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง ผู้อำนวยการ วษท.แพร่ พิมพ์
3 บค.2566/4 34 นายสุทิน ถาวรมงคล รองผู้อำนวยการ วท.แพร่ พิมพ์
4 บค.2566/5 30 ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการ วท.แพร่ พิมพ์
5 บค.2566/6 28 นายสมเกียรติ สถิตย์ รองผู้อำนวยการ วท.แพร่ พิมพ์
6 บค.2566/7 43 นายพรชัย สว่างทิศ รองผู้อำนวยการ วท.แพร่ พิมพ์
7 บค.2566/8 27 ว่าที่ร้อยตรีฐิติ ทะนันชัย รองผู้อำนวยการ วอศ.แพร่ พิมพ์
8 บค.2566/9 37 นางปราณี ต่อมดวงแก้ว รองผู้อำนวยการ วอศ.แพร่ พิมพ์
9 บค.2566/10 31 นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์ รองผู้อำนวยการ วอศ.แพร่ พิมพ์
10 บค.2566/11 25 นายศิริชัย นาระกันทา รองผู้อำนวยการ วอศ.แพร่ พิมพ์
11 บค.2566/12 29 นางอาทิตยา ผาทอง รองผู้อำนวยการ วช.แพร่ พิมพ์
12 บค.2566/13 26 ว่าที่ร้อยตรีเรวัธ จิตจง รองผู้อำนวยการ วช.แพร่ พิมพ์
13 บค.2566/14 31 นายมนต์ชัย ชุ่มเย็น รองผู้อำนวยการ วก.ลอง พิมพ์
14 บค.2566/15 47 นายสุนิด บุญธรรม รองผู้อำนวยการ วช.อุตรดิตถ์ พิมพ์
15 บค.2566/16 29 นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง ครู วท.แพร่ พิมพ์
16 บค.2566/17 30 นายนพดล ทองดวง ครู วท.แพร่ พิมพ์
17 บค.2566/18 23 นายผดุง สีเขียว ครู วท.แพร่ พิมพ์
18 บค.2566/19 26 นายนพดล ฟุ่มเฟือย ครู วท.แพร่ พิมพ์
19 บค.2566/20 25 นางสนทยา คำอ่อน ครู วท.แพร่ พิมพ์
20 บค.2566/21 30 นายเฉลิมชัย คำอ่อน ครู วท.แพร่ พิมพ์
21 บค.2566/22 24 นางวราภรณ์ อริวรรณา ครู วท.แพร่ พิมพ์
22 บค.2566/23 26 นายวุฒิชัย คำมีสว่าง ครู วท.แพร่ พิมพ์
23 บค.2566/24 54 นายมงคล อินทรประดิษฐ ครู วท.แพร่ พิมพ์
24 บค.2566/25 27 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล ครู วท.แพร่ พิมพ์
25 บค.2566/26 24 นายวรวิทย์ วงค์บุญมา ครู วท.แพร่ พิมพ์
26 บค.2566/27 27 นางสาวจุฑามาศ กาศสนุก ครู วท.แพร่ พิมพ์
27 บค.2566/28 22 นายปานเทพ ตั้งตระกูล ครู วท.แพร่ พิมพ์
28 บค.2566/29 22 ว่าที่ร้อยตรีจีรวัฒน์ ยืนมั่น ครู วท.แพร่ พิมพ์
29 บค.2566/30 21 นางอโณทัย ลาดเหลา ครู วท.แพร่ พิมพ์
30 บค.2566/31 28 นางสุจีรา ตันมา ครู วท.แพร่ พิมพ์
31 บค.2566/32 27 ว่าที่ร้อยตรีสมพร สุธรรม ครู วท.แพร่ พิมพ์
32 บค.2566/33 21 นางสาวอัณณ์ชญา ทองรศ ครู วท.แพร่ พิมพ์
33 บค.2566/34 20 นายสัญญา จันเสนา ครู วท.แพร่ พิมพ์
34 บค.2566/35 21 นาย​ศักดิ์​ระพี​ พริบ​ไหว​ ครู วท.แพร่ พิมพ์
35 บค.2566/36 24 นายพรต ใจฉลาด ครู วท.แพร่ พิมพ์
36 บค.2566/37 21 นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต ครู วท.แพร่ พิมพ์
37 บค.2566/38 24 นายแดงต้อย คนธรรพ์ ครู วท.แพร่ พิมพ์
38 บค.2566/39 24 นายศุภกร จริงแล้ว ครู วท.แพร่ พิมพ์
39 บค.2566/40 22 นางสุชัญญา กาทองทุ่ง ครู วท.แพร่ พิมพ์
40 บค.2566/41 21 นายวิชัย มันจันดา ครู วท.แพร่ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726