ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ต.บ้านกาศ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ต.บ้านกาศ

หน่วยงาน : ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 10 กันยายน 2565 ถึง 11 กันยายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 66 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 7987 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 66 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 FIX2567/2 135 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 FIX2567/2 131 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 FIX2567/2 129 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 FIX2567/2 123 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 FIX2567/2 145 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 FIX2567/2 131 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 FIX2567/2 133 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 FIX2567/2 170 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 FIX2567/2 122 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 FIX2567/2 121 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 FIX2567/2 132 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 FIX2567/2 127 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 FIX2567/2 136 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 FIX2567/2 129 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 FIX2567/2 127 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 FIX2567/2 119 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 FIX2567/2 135 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 FIX2567/2 128 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 FIX2567/2 129 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 FIX2567/2 130 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 FIX2567/2 113 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 FIX2567/2 153 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 FIX2567/2 124 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 FIX2567/2 123 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
25 FIX2567/2 124 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
26 FIX2567/2 144 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
27 FIX2567/2 121 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
28 FIX2567/2 122 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
29 FIX2567/2 114 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
30 FIX2567/2 121 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
31 FIX2567/2 115 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
32 FIX2567/2 112 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
33 FIX2567/2 120 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
34 FIX2567/2 116 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
35 FIX2567/2 110 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
36 FIX2567/2 130 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
37 FIX2567/2 98 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
38 FIX2567/2 134 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
39 FIX2567/2 110 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
40 FIX2567/2 118 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726