ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ศูนย์อาชีวะ จิตอาสา ช่วยประชาชน (Fix It Center) ช่วงวันหยุดยาว 28 ก.ค. - 2 ส.ค. 66

ศูนย์อาชีวะ จิตอาสา ช่วยประชาชน (Fix It Center) ช่วงวันหยุดยาว 28 ก.ค. - 2 ส.ค. 66

หน่วยงาน : ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 28 กรกฎาคม 2566 ถึง 2 สิงหาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 46 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1963 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 46 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 fixit.2566/1 65 นายอัศวิน ข่มอาวุธ พิมพ์
2 fixit.2566/2 51 นายสมเกียรติ สถิตย์ พิมพ์
3 fixit.2566/3 46 ว่าที่ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน พิมพ์
4 fixit.2566/4 53 นายพรชัย สว่างทิศ พิมพ์
5 fixit.2566/5 38 นายสุทิน ถาวรมงคล พิมพ์
6 fixit.2566/6 53 นายพานิช อุ่นอก พิมพ์
7 fixit.2566/7 43 นายสงวน แก้วมูล พิมพ์
8 fixit.2566/8 44 ว่าที่ร.ต.จิณณวัตร พูลสวัสดิ์ พิมพ์
9 fixit.2566/9 42 นายทวิทย์ วุฒิโอสถ พิมพ์
10 fixit.2566/10 50 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล พิมพ์
11 fixit.2566/11 48 นายยุทธพงษ์ ธงสิบสอง พิมพ์
12 fixit.2566/12 40 นายเอกภพ ศรีรมย์ พิมพ์
13 fixit.2566/13 49 นายนฤวัฒน์ บัญสว่าง พิมพ์
14 fixit.2566/14 42 นายเสกสรร เจาะจง พิมพ์
15 fixit.2566/15 47 นายวิชัย มันจันดา พิมพ์
16 fixit.2566/16 37 นายโสภณ วงศ์เมือง พิมพ์
17 fixit.2566/17 42 นายจตุพร อินแสง พิมพ์
18 fixit.2566/18 42 นายกฤษณ์ พรมวัง พิมพ์
19 fixit.2566/19 44 นายพิชยะ อุ่นอก พิมพ์
20 fixit.2566/20 46 นายอภิรักษ์ ยอดสอน พิมพ์
21 fixit.2566/21 49 ว่าที่ร.ต.อภิชาติ บุญชอบ พิมพ์
22 fixit.2566/22 40 นายปิยะนัท มณีกาศ พิมพ์
23 fixit.2566/23 44 นายจิรวัฒน์ บุญทรัพย์ พิมพ์
24 fixit.2566/24 38 นายทิวากร กัลยา พิมพ์
25 fixit.2566/25 41 นายศิริวัฒน์ ดังดี พิมพ์
26 fixit.2566/26 46 นายสราทร นุ่มนวล พิมพ์
27 fixit.2566/27 49 นายฐิติกร บุญคง พิมพ์
28 fixit.2566/28 39 นายธนวัฒน์ เสนาธรรม พิมพ์
29 fixit.2566/29 39 นายรัฐภูมิ อินติ๊บ พิมพ์
30 fixit.2566/30 45 นายกรกด ดวงจันทร์ พิมพ์
31 fixit.2566/31 47 นางสาวสุภารัตน์ ชะม้าย พิมพ์
32 fixit.2566/32 53 นายธนธรณ์ บัวขาว พิมพ์
33 fixit.2566/33 40 นายธีรภัทร์ หงษ์สิบสอง พิมพ์
34 fixit.2566/34 40 นายชนินทร์ ทองประไพ พิมพ์
35 fixit.2566/35 45 นายศุภกิตต์ ศรีใจอินทร์ พิมพ์
36 fixit.2566/36 37 นายฤกษ์ชัย สายาจักร พิมพ์
37 fixit.2566/37 46 นายนพรัตน์ คงสมพุฒิ พิมพ์
38 fixit.2566/38 40 นายสิทธิชัย ไชยมงคล พิมพ์
39 fixit.2566/39 49 นายพัชรพงษ์ ลำใย พิมพ์
40 fixit.2566/40 37 นายชาญฤทธิ์ อินวรกิจ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726