ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ศูนย์อาชีวะ จิตอาสา ช่วยประชาชน (Fix It Center) ช่วงวันหยุดยาว 28 ก.ค. - 2 ส.ค. 66

ศูนย์อาชีวะ จิตอาสา ช่วยประชาชน (Fix It Center) ช่วงวันหยุดยาว 28 ก.ค. - 2 ส.ค. 66

หน่วยงาน : ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 28 กรกฎาคม 2566 ถึง 2 สิงหาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 44 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1026 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 44 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 fixit.2566/1 41 นายอัศวิน ข่มอาวุธ พิมพ์
2 fixit.2566/2 25 นายสมเกียรติ สถิตย์ พิมพ์
3 fixit.2566/3 23 ว่าที่ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน พิมพ์
4 fixit.2566/4 29 นายพรชัย สว่างทิศ พิมพ์
5 fixit.2566/5 23 นายสุทิน ถาวรมงคล พิมพ์
6 fixit.2566/6 30 นายพานิช อุ่นอก พิมพ์
7 fixit.2566/7 21 นายสงวน แก้วมูล พิมพ์
8 fixit.2566/8 22 ว่าที่ร.ต.จิณณวัตร พูลสวัสดิ์ พิมพ์
9 fixit.2566/9 21 นายทวิทย์ วุฒิโอสถ พิมพ์
10 fixit.2566/10 27 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล พิมพ์
11 fixit.2566/11 24 นายยุทธพงษ์ ธงสิบสอง พิมพ์
12 fixit.2566/12 22 นายเอกภพ ศรีรมย์ พิมพ์
13 fixit.2566/13 26 นายนฤวัฒน์ บัญสว่าง พิมพ์
14 fixit.2566/14 22 นายเสกสรร เจาะจง พิมพ์
15 fixit.2566/15 24 นายวิชัย มันจันดา พิมพ์
16 fixit.2566/16 20 นายโสภณ วงศ์เมือง พิมพ์
17 fixit.2566/17 24 นายจตุพร อินแสง พิมพ์
18 fixit.2566/18 24 นายกฤษณ์ พรมวัง พิมพ์
19 fixit.2566/19 26 นายพิชยะ อุ่นอก พิมพ์
20 fixit.2566/20 25 นายอภิรักษ์ ยอดสอน พิมพ์
21 fixit.2566/21 25 ว่าที่ร.ต.อภิชาติ บุญชอบ พิมพ์
22 fixit.2566/22 24 นายปิยะนัท มณีกาศ พิมพ์
23 fixit.2566/23 24 นายจิรวัฒน์ บุญทรัพย์ พิมพ์
24 fixit.2566/24 23 นายทิวากร กัลยา พิมพ์
25 fixit.2566/25 23 นายศิริวัฒน์ ดังดี พิมพ์
26 fixit.2566/26 22 นายสราทร นุ่มนวล พิมพ์
27 fixit.2566/27 23 นายฐิติกร บุญคง พิมพ์
28 fixit.2566/28 22 นายธนวัฒน์ เสนาธรรม พิมพ์
29 fixit.2566/29 26 นายรัฐภูมิ อินติ๊บ พิมพ์
30 fixit.2566/30 26 นายกรกด ดวงจันทร์ พิมพ์
31 fixit.2566/31 23 นางสาวสุภารัตน์ ชะม้าย พิมพ์
32 fixit.2566/32 24 นายธนธรณ์ บัวขาว พิมพ์
33 fixit.2566/33 20 นายธีรภัทร์ หงษ์สิบสอง พิมพ์
34 fixit.2566/34 20 นายชนินทร์ ทองประไพ พิมพ์
35 fixit.2566/35 23 นายศุภกิตต์ ศรีใจอินทร์ พิมพ์
36 fixit.2566/36 20 นายฤกษ์ชัย สายาจักร พิมพ์
37 fixit.2566/37 26 นายนพรัตน์ คงสมพุฒิ พิมพ์
38 fixit.2566/38 22 นายสิทธิชัย ไชยมงคล พิมพ์
39 fixit.2566/39 28 นายพัชรพงษ์ ลำใย พิมพ์
40 fixit.2566/40 21 นายชาญฤทธิ์ อินวรกิจ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726