ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ศูนย์อาชีวะ จิตอาสา ช่วยประชาชน (Fix It Center) ช่วงวันหยุดยาว 28 ก.ค. - 2 ส.ค. 66

ศูนย์อาชีวะ จิตอาสา ช่วยประชาชน (Fix It Center) ช่วงวันหยุดยาว 28 ก.ค. - 2 ส.ค. 66

หน่วยงาน : ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 28 กรกฎาคม 2566 ถึง 2 สิงหาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 44 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 512 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 44 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 fixit.2566/1 24 นายอัศวิน ข่มอาวุธ พิมพ์
2 fixit.2566/2 11 นายสมเกียรติ สถิตย์ พิมพ์
3 fixit.2566/3 11 ว่าที่ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน พิมพ์
4 fixit.2566/4 14 นายพรชัย สว่างทิศ พิมพ์
5 fixit.2566/5 12 นายสุทิน ถาวรมงคล พิมพ์
6 fixit.2566/6 17 นายพานิช อุ่นอก พิมพ์
7 fixit.2566/7 10 นายสงวน แก้วมูล พิมพ์
8 fixit.2566/8 11 ว่าที่ร.ต.จิณณวัตร พูลสวัสดิ์ พิมพ์
9 fixit.2566/9 10 นายทวิทย์ วุฒิโอสถ พิมพ์
10 fixit.2566/10 14 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล พิมพ์
11 fixit.2566/11 13 นายยุทธพงษ์ ธงสิบสอง พิมพ์
12 fixit.2566/12 10 นายเอกภพ ศรีรมย์ พิมพ์
13 fixit.2566/13 12 นายนฤวัฒน์ บัญสว่าง พิมพ์
14 fixit.2566/14 11 นายเสกสรร เจาะจง พิมพ์
15 fixit.2566/15 12 นายวิชัย มันจันดา พิมพ์
16 fixit.2566/16 11 นายโสภณ วงศ์เมือง พิมพ์
17 fixit.2566/17 12 นายจตุพร อินแสง พิมพ์
18 fixit.2566/18 12 นายกฤษณ์ พรมวัง พิมพ์
19 fixit.2566/19 14 นายพิชยะ อุ่นอก พิมพ์
20 fixit.2566/20 13 นายอภิรักษ์ ยอดสอน พิมพ์
21 fixit.2566/21 11 ว่าที่ร.ต.อภิชาติ บุญชอบ พิมพ์
22 fixit.2566/22 11 นายปิยะนัท มณีกาศ พิมพ์
23 fixit.2566/23 10 นายจิรวัฒน์ บุญทรัพย์ พิมพ์
24 fixit.2566/24 11 นายทิวากร กัลยา พิมพ์
25 fixit.2566/25 11 นายศิริวัฒน์ ดังดี พิมพ์
26 fixit.2566/26 12 นายสราทร นุ่มนวล พิมพ์
27 fixit.2566/27 12 นายฐิติกร บุญคง พิมพ์
28 fixit.2566/28 11 นายธนวัฒน์ เสนาธรรม พิมพ์
29 fixit.2566/29 12 นายรัฐภูมิ อินติ๊บ พิมพ์
30 fixit.2566/30 14 นายกรกด ดวงจันทร์ พิมพ์
31 fixit.2566/31 12 นางสาวสุภารัตน์ ชะม้าย พิมพ์
32 fixit.2566/32 13 นายธนธรณ์ บัวขาว พิมพ์
33 fixit.2566/33 9 นายธีรภัทร์ หงษ์สิบสอง พิมพ์
34 fixit.2566/34 10 นายชนินทร์ ทองประไพ พิมพ์
35 fixit.2566/35 13 นายศุภกิตต์ ศรีใจอินทร์ พิมพ์
36 fixit.2566/36 11 นายฤกษ์ชัย สายาจักร พิมพ์
37 fixit.2566/37 13 นายนพรัตน์ คงสมพุฒิ พิมพ์
38 fixit.2566/38 11 นายสิทธิชัย ไชยมงคล พิมพ์
39 fixit.2566/39 14 นายพัชรพงษ์ ลำใย พิมพ์
40 fixit.2566/40 10 นายชาญฤทธิ์ อินวรกิจ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726