ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ร่วมดำเนินการจัดงาน Phrae creative Festival

ร่วมดำเนินการจัดงาน Phrae creative Festival

หน่วยงาน : ศูนย์บ่มเพาะแผนกสถาปัตยกรรมและแผนกช่างกลโรงงาน
วัน/เดือน/ปี : 12 สิงหาคม 2566 ถึง 14 สิงหาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 17 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 423 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 17 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 PTC.2566/1 23 นายนพดล ทองดวง บูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน พิมพ์
2 PTC.2566/2 28 นายไฉน โลชา บูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน พิมพ์
3 PTC.2566/3 29 นายผดุง สีเขียว บูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน พิมพ์
4 PTC.2566/4 31 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์ บูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน พิมพ์
5 PTC.2566/5 23 ว่าที่ ร.ต.สมพร สุธรรม บูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน พิมพ์
6 PTC.2566/6 33 นายศุภกร จริงแล้ว บูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน พิมพ์
7 PTC.2566/7 22 นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต บูธนิทรรศการช่างสถาปัตยกรรม พิมพ์
8 PTC.2566/8 27 นายณัฐพล วงศ์สม นักเรียน ประจำบูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน พิมพ์
9 PTC.2566/9 24 นายสาโรจน์ปกรณ์ แก้วประสิทธิ์ นักเรียน ประจำบูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน พิมพ์
10 PTC.2566/10 26 นายเมธิชัย โพธิกุล นักเรียน ประจำบูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน พิมพ์
11 PTC.2566/11 28 นางสาวปวิชญา ก้อนกลีบ วงดนตรี PTC พิมพ์
12 PTC.2566/12 29 นายวรฤทธิ์ ชุ่มใจ วงดนตรี PTC พิมพ์
13 PTC.2566/13 27 นางสาวอมรรัตน์ บุตรแก้ว นักเรียนประจำบูธนิทรรศการช่างสถาปัตยกรรม พิมพ์
14 PTC.2566/14 32 นางสาวสโรชินี โยธกุลสิริ นักเรียนประจำบูธนิทรรศการช่างสถาปัตยกรรม พิมพ์
15 PTC. 27 พิมพ์
16 PTC. 14 พิมพ์
17 PTC. New พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726