ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) สำนักงานเทศบาลตำบลช่อ

ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) สำนักงานเทศบาลตำบลช่อ

หน่วยงาน : ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน
วัน/เดือน/ปี : 15 กรกฎาคม 2566 ถึง 16 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 56 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1605 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 56 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 FIXIT.2566/1 31 นายอัศวิน ข่มอาวุธ พิมพ์
2 FIXIT.2566/2 27 นายสมเกียรติ สถิตย์ พิมพ์
3 FIXIT.2566/3 26 ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ จันกัน พิมพ์
4 FIXIT.2566/4 28 นายพรชัย สว่างทิศ พิมพ์
5 FIXIT.2566/5 30 นายสุทิน ถาวรมงคล พิมพ์
6 FIXIT.2566/6 32 นายพานิช อุ่นอก พิมพ์
7 FIXIT.2566/7 31 นายทวิทย์ วุฒิโอสถ พิมพ์
8 FIXIT.2566/8 31 นางสาวิตรี ตายัน พิมพ์
9 FIXIT.2566/9 33 นางสุพร สารธรรม พิมพ์
10 FIXIT.2566/10 27 นางสาริศา อิ่มรส พิมพ์
11 FIXIT.2566/11 32 นางสาวศรัญญา กันกา พิมพ์
12 FIXIT.2566/12 37 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล พิมพ์
13 FIXIT.2566/13 32 นายสงวน แก้วมูล พิมพ์
14 FIXIT.2566/14 33 นายพิชยะ อุ่นอก พิมพ์
15 FIXIT.2566/15 39 นายวราวุธ หมื่นโฮ้ง พิมพ์
16 FIXIT.2566/16 40 นายเกรียงไกร ไชยะรินทร์ พิมพ์
17 FIXIT.2566/17 28 นายเอก อารินทร์ พิมพ์
18 FIXIT.2566/18 30 นายธนาคาร เครื่องจักร พิมพ์
19 FIXIT.2566/19 32 นายจิรวัฒน์ บุญทรัพย์ พิมพ์
20 FIXIT.2566/20 30 นายทิวากร กัลยา พิมพ์
21 FIXIT.2566/21 29 นายอภิชาติ บุญชอบ พิมพ์
22 FIXIT.2566/22 33 นายโสภณ วงค์เมือง พิมพ์
23 FIXIT.2566/23 32 นายจตุพร อินแสง พิมพ์
24 FIXIT.2566/24 32 นายปิยะนัท มณีกาศ พิมพ์
25 FIXIT.2566/25 26 นายเจษฎา แสนใจยา พิมพ์
26 FIXIT.2566/26 27 นายรัฐพล แผ้วผุด พิมพ์
27 FIXIT.2566/27 24 นายวันชัย คิดศรี พิมพ์
28 FIXIT.2566/28 31 นายนพดล ฟุ่มเฟือย พิมพ์
29 FIXIT.2566/29 40 นายพรต ใจฉลาด พิมพ์
30 FIXIT.2566/30 26 นางวราภรณ์ อริวรรณา พิมพ์
31 FIXIT.2566/31 24 นางดรุณีย์ วงศ์ตระกูล พิมพ์
32 FIXIT.2566/32 26 นางธันยธรณ์ เขื่อนพันธ์ พิมพ์
33 FIXIT.2566/33 33 นายฤกษ์ชัย สายาจักร พิมพ์
34 FIXIT.2566/34 29 นายนพรัตน์ คงสมพุฒ พิมพ์
35 FIXIT.2566/35 26 นายกฤษฎา วรินทร์ พิมพ์
36 FIXIT.2566/36 24 นายคุณานนต์ ใจเที่ยงตรง พิมพ์
37 FIXIT.2566/37 25 นายสิทธิชัย ไชยมงคล พิมพ์
38 FIXIT.2566/38 26 นายเอกปภพ รองพินิจ พิมพ์
39 FIXIT.2566/39 28 นายอนุวัต ปัญญาวัย พิมพ์
40 FIXIT.2566/40 25 นายภานุพงศ์ คำมะรักษ์ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726