ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) สำนักงานเทศบาลตำบลช่อ

ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) สำนักงานเทศบาลตำบลช่อ

หน่วยงาน : ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน
วัน/เดือน/ปี : 15 กรกฎาคม 2566 ถึง 16 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 57 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 2760 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 57 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 FIXIT.2566/1 53 นายอัศวิน ข่มอาวุธ พิมพ์
2 FIXIT.2566/2 41 นายสมเกียรติ สถิตย์ พิมพ์
3 FIXIT.2566/3 43 ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ จันกัน พิมพ์
4 FIXIT.2566/4 42 นายพรชัย สว่างทิศ พิมพ์
5 FIXIT.2566/5 49 นายสุทิน ถาวรมงคล พิมพ์
6 FIXIT.2566/6 53 นายพานิช อุ่นอก พิมพ์
7 FIXIT.2566/7 49 นายทวิทย์ วุฒิโอสถ พิมพ์
8 FIXIT.2566/8 51 นางสาวิตรี ตายัน พิมพ์
9 FIXIT.2566/9 52 นางสุพร สารธรรม พิมพ์
10 FIXIT.2566/10 43 นางสาริศา อิ่มรส พิมพ์
11 FIXIT.2566/11 50 นางสาวศรัญญา กันกา พิมพ์
12 FIXIT.2566/12 54 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล พิมพ์
13 FIXIT.2566/13 52 นายสงวน แก้วมูล พิมพ์
14 FIXIT.2566/14 50 นายพิชยะ อุ่นอก พิมพ์
15 FIXIT.2566/15 51 นายวราวุธ หมื่นโฮ้ง พิมพ์
16 FIXIT.2566/16 58 นายเกรียงไกร ไชยะรินทร์ พิมพ์
17 FIXIT.2566/17 47 นายเอก อารินทร์ พิมพ์
18 FIXIT.2566/18 44 นายธนาคาร เครื่องจักร พิมพ์
19 FIXIT.2566/19 54 นายจิรวัฒน์ บุญทรัพย์ พิมพ์
20 FIXIT.2566/20 52 นายทิวากร กัลยา พิมพ์
21 FIXIT.2566/21 48 นายอภิชาติ บุญชอบ พิมพ์
22 FIXIT.2566/22 52 นายโสภณ วงค์เมือง พิมพ์
23 FIXIT.2566/23 51 นายจตุพร อินแสง พิมพ์
24 FIXIT.2566/24 57 นายปิยะนัท มณีกาศ พิมพ์
25 FIXIT.2566/25 49 นายเจษฎา แสนใจยา พิมพ์
26 FIXIT.2566/26 42 นายรัฐพล แผ้วผุด พิมพ์
27 FIXIT.2566/27 39 นายวันชัย คิดศรี พิมพ์
28 FIXIT.2566/28 53 นายนพดล ฟุ่มเฟือย พิมพ์
29 FIXIT.2566/29 57 นายพรต ใจฉลาด พิมพ์
30 FIXIT.2566/30 47 นางวราภรณ์ อริวรรณา พิมพ์
31 FIXIT.2566/31 40 นางดรุณีย์ วงศ์ตระกูล พิมพ์
32 FIXIT.2566/32 43 นางธันยธรณ์ เขื่อนพันธ์ พิมพ์
33 FIXIT.2566/33 58 นายฤกษ์ชัย สายาจักร พิมพ์
34 FIXIT.2566/34 56 นายนพรัตน์ คงสมพุฒ พิมพ์
35 FIXIT.2566/35 46 นายกฤษฎา วรินทร์ พิมพ์
36 FIXIT.2566/36 45 นายคุณานนต์ ใจเที่ยงตรง พิมพ์
37 FIXIT.2566/37 43 นายสิทธิชัย ไชยมงคล พิมพ์
38 FIXIT.2566/38 47 นายเอกปภพ รองพินิจ พิมพ์
39 FIXIT.2566/39 46 นายอนุวัต ปัญญาวัย พิมพ์
40 FIXIT.2566/40 46 นายภานุพงศ์ คำมะรักษ์ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726