ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) สำนักงานเทศบาลตำบลช่อ

ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) สำนักงานเทศบาลตำบลช่อ

หน่วยงาน : ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน
วัน/เดือน/ปี : 15 กรกฎาคม 2566 ถึง 16 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 56 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 850 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 56 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 FIXIT.2566/41 10 นายสิทธิศักดิ์ สีแก้ว พิมพ์
42 FIXIT.2566/42 8 นายรัฐนนท์ สอนอินทร์ตะ พิมพ์
43 FIXIT.2566/43 10 นายคณิศร มะโนรส พิมพ์
44 FIXIT.2566/44 8 นายกิติภูมิ ทานะแจ่ม พิมพ์
45 FIXIT.2566/45 10 นายเอื้ออังกูร รัตนดอนดี พิมพ์
46 FIXIT.2566/46 17 นายธนากร กาศสกุล พิมพ์
47 FIXIT.2566/47 23 นายธนพนธ์ พันเชิง พิมพ์
48 FIXIT.2566/48 18 นายศุภดิตถ์ พรหมรักษ์ พิมพ์
49 FIXIT.2566/49 18 นายธีรศักดิ์ โทหล้า พิมพ์
50 FIXIT.2566/50 17 นายณัฐปคัลภ์ พุ่มนาค พิมพ์
51 FIXIT.2566/51 8 นายคงวุฒิ เครื่องผง พิมพ์
52 FIXIT.2566/52 18 นางสาววรัชยา เผ่าพันธุ์ พิมพ์
53 FIXIT.2566/53 8 นายณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ พิมพ์
54 FIXIT.2566/54 8 นายกฤษณ์ พรมวัง พิมพ์
55 FIXIT.2566/55 9 นางสาวสุภารัตน์ ชะม้าย พิมพ์
56 FIXIT.2566/56 10 นายธนธรณ์ บัวขาว พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726