ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

อมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

อมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

หน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์
วัน/เดือน/ปี : 4 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 42 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3850 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 42 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ปชส.2565/1 124 นายกฤษณะ มีสุข เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
2 ปชส.2565/2 115 นายณัฐกมล บทกลอน ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
3 ปชส.2565/3 83 นายไฉน โลชา ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
4 ปชส.2565/4 99 นายพิชยะ อุ่นอก ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
5 ปชส.2565/5 81 นายภาคภูมิ ปวงจันทร์ ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
6 ปชส.2565/6 108 นายทวี ปวงจันทร์ ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
7 ปชส.2565/7 110 นายชูเกียรติ สะปู ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
8 ปชส.2565/8 138 นายอภิรักษ์ ยอดสอน ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
9 ปชส.2565/9 98 ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ สายหยุด ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
10 ปชส.2565/10 69 นายณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
11 ปชส.2565/11 116 นาย กฤษณพงศ์ ใจตรง ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
12 ปชส.2565/12 85 นายวุฒิชัย คำมีสว่าง ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
13 ปชส.2565/13 104 นายฉันทพัฒน์ สุทธนะ ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
14 ปชส.2565/14 131 นางสาววสุธารา หมื่นโฮ้ง ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
15 ปชส.2565/15 99 นายสิงหา วัฒนเสาวลักษณ์ ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
16 ปชส.2565/16 78 นางสาวปรียานุช กวาวสิบสอง ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
17 ปชส.2565/17 119 นางสาวญาณิศา แสงสง่า ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
18 ปชส.2565/18 118 นางสาวศิริรัตน์ แก้วกุลฑล ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
19 ปชส.2565/19 92 นายศักดิ์สิทธิ์ พ้องพาน ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
20 ปชส.2565/20 91 นางสาวอิรยา ผายาว ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
21 ปชส.2565/21 111 นางสาวศุลีพร ดวงแก้ว ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
22 ปชส.2565/22 80 นางสายหยุด เพาะเจาะ ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
23 ปชส.2565/23 83 นางสาวิตรี ตายัน ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
24 ปชส.2565/24 137 นางสาวกรรณิการ์ มีเมือง ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
25 ปชส.2565/25 75 นายสัญญา จันเสนา ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
26 ปชส.2565/26 74 นายเจษฎา แสนใจยา ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
27 ปชส.2565/27 75 นายศิวกร จันทร์คำ ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
28 ปชส.2565/28 73 นายกิตติพงษ์ วิใจทุจ ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
29 ปชส.2565/29 107 นายกฤษณพงศ์ ใจตรง ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
30 ปชส.2565/30 140 นายปัณณธร เขียวแสน ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
31 ปชส.2565/31 129 นายเวสารัช ก่อนฉันทะ ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
32 ปชส.2565/32 75 นายธีรนัย กระจ่างแก้ว ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
33 ปชส.2565/33 87 นายสารวุฒิ เที่ยงดี ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
34 ปชส.2565/34 78 นางสาวนัทธนันท์ เพิ่มพูล ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
35 ปชส.2565/35 119 นางสาววาณิชา หารัญดา ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
36 ปชส.2565/36 97 นางสาวกิตติมา อินทร์สอน ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
37 ปชส.2565/37 95 นางสาวพรจรัส คำลี ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
38 ปชส.2565/38 118 นางสาวพรชนก มิ่งขวัญ ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ พิมพ์
39 ปชส. 19 พิมพ์
40 ปชส. 12 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726