ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานปริญญาตรี
วัน/เดือน/ปี : 29 มิถุนายน 3109
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นาโน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 95 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 5553 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 95 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ศปต.2566/1 73 นายพรชัย สว่างทิศ ผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
2 ศปต.2566/2 75 นายสุทิน ถาวรมงคล ผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
3 ศปต.2566/3 67 นายโชติ มณีโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
4 ศปต.2566/4 67 นายวันชัย คิดศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
5 ศปต.2566/5 65 นายวิชัย มันจันดา ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
6 ศปต.2566/6 66 นายพรต ใจฉลาด ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
7 ศปต.2566/7 67 นายกิตติศักดิ์ คำผัด ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
8 ศปต.2566/8 68 นายกฤษณ์ พรหมวัง ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
9 ศปต.2566/9 66 นายมานิต ก๋าแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
10 ศปต.2566/10 55 นายนพดล ฟุ่มเฟือย ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
11 ศปต.2566/11 73 นางสิรินาฏ เลือดนักรบ ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
12 ศปต.2566/12 64 ดร.อโณทัย ลาดเหลา ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
13 ศปต.2566/13 53 นายศุภกร จริงแล้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
14 ศปต.2566/14 74 นายพานิช อุ่นอก ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
15 ศปต.2566/15 65 นายนพดล คำเขียว ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
16 ศปต.2566/16 58 นางสนทยา คำอ่อน ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
17 ศปต.2566/17 64 นางสาวอัณณ์ชญา ทองรศ ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
18 ศปต.2566/18 68 นายเอกชัย ไก่แก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
19 ศปต.2566/19 73 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
20 ศปต.2566/20 73 นายศักดิ์ระพี พริบไหว ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
21 ศปต.2566/21 71 นายพงษ์เดช เรียนละหงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
22 ศปต.2566/22 72 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
23 ศปต.2566/23 65 นายจตุพร อินแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
24 ศปต.2566/24 65 ว่าที่ร.ต.จิณณวัตร พูลสวัสดิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
25 ศปต.2566/25 65 นายสมนึก วันละ ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
26 ศปต.2566/26 56 นางสุชัญญา กาทองทุ่ง ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
27 ศปต.2566/27 49 นางสาวจิรภิญญา สิงห์คำ ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
28 ศปต.2566/28 64 นางวราภรณ์ อริวรรณา ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
29 ศปต.2566/29 58 นางสาวปรินดา แก้วน้ำ ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
30 ศปต.2566/30 71 นางสาวปรียานุช กวาวสิบสอง เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
31 ศปต.2566/31 66 นางสาวเกษกรจันทร์ วันมหาใจ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
32 ศปต.2566/32 70 นางสาวศุภักษณา วงศ์ศิริ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
33 ศปต.2566/33 64 นายศักดิ์สิทธิ์ พ้องพาน เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - - พิมพ์
34 ศปต.2566/34 66 นายเจษฎา แสนใจยา เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
35 ศปต.2566/35 71 นางสาววสุธารา หมื่นโฮ้ง เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
36 ศปต.2566/36 57 นางสาวธัญญกร กุลนา เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
37 ศปต.2566/37 63 นางสาวศรัญญา กันกา เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
38 ศปต.2566/38 67 นางสาวโชติมา ธรรมสอน เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
39 ศปต.2566/39 66 นายณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
40 ศปต.2566/40 58 นายภาณุพงค์ มหาวงค์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726