ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานปริญญาตรี
วัน/เดือน/ปี : 29 มิถุนายน 3109
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นาโน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 92 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 6465 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 92 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ศปต.2567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 ศปต.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 ศปต.2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 ศปต.2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 ศปต.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 ศปต.2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 ศปต.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 ศปต.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 ศปต.2567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 ศปต.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 ศปต.2567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 ศปต.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 ศปต.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 ศปต.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 ศปต.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 ศปต.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 ศปต.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 ศปต.2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 ศปต.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 ศปต.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 ศปต.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 ศปต.2567/2 83 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 ศปต.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 ศปต.2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
25 ศปต.2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
26 ศปต.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
27 ศปต.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
28 ศปต.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
29 ศปต.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
30 ศปต.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
31 ศปต.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
32 ศปต.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
33 ศปต.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
34 ศปต.2567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
35 ศปต.2567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
36 ศปต.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
37 ศปต.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
38 ศปต.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
39 ศปต.2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
40 ศปต.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726