ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA)

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA)

หน่วยงาน : งานบุคลากร
วัน/เดือน/ปี : 19 สิงหาคม 3109 ถึง 20 สิงหาคม 3109
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศิริรัตน์ แก้วกุลฑล
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 137 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 10082 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 137 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
81 บค.2567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
82 บค.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
83 บค.2567/2 47 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
84 บค.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
85 บค.2567/2 84 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
86 บค.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
87 บค.2567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
88 บค.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
89 บค.2567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
90 บค.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
91 บค.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
92 บค.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
93 บค.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
94 บค.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
95 บค.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
96 บค.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
97 บค.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
98 บค.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
99 บค.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
100 บค.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
101 บค.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
102 บค.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
103 บค.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
104 บค.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
105 บค.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
106 บค.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
107 บค.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
108 บค.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
109 บค.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
110 บค.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
111 บค.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
112 บค.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
113 บค.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
114 บค.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
115 บค.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
116 บค.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
117 บค.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
118 บค.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
119 บค.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
120 บค.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726