ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA)

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA)

หน่วยงาน : งานบุคลากร
วัน/เดือน/ปี : 19 สิงหาคม 3109 ถึง 20 สิงหาคม 3109
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศิริรัตน์ แก้วกุลฑล
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 137 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 10598 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 137 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
121 บค.2567/2 47 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
122 บค.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
123 บค.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
124 บค.2567/2 46 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
125 บค.2567/2 44 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
126 บค.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
127 บค.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
128 บค.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
129 บค.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
130 บค.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
131 บค.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
132 บค.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
133 บค.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
134 บค.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
135 บค.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
136 บค.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
137 บค.2567/2 33 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726