ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA)

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA)

หน่วยงาน : งานบุคลากร
วัน/เดือน/ปี : 19 สิงหาคม 3109 ถึง 20 สิงหาคม 3109
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศิริรัตน์ แก้วกุลฑล
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 137 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 10082 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 137 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 บค.2567/2 99 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 บค.2567/2 100 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 บค.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 บค.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 บค.2567/2 89 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 บค.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 บค.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 บค.2567/2 116 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 บค.2567/2 107 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 บค.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 บค.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 บค.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 บค.2567/2 84 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 บค.2567/2 117 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 บค.2567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 บค.2567/2 98 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 บค.2567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 บค.2567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 บค.2567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 บค.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 บค.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 บค.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 บค.2567/2 108 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 บค.2567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
25 บค.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
26 บค.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
27 บค.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
28 บค.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
29 บค.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
30 บค.2567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
31 บค.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
32 บค.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
33 บค.2567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
34 บค.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
35 บค.2567/2 83 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
36 บค.2567/2 83 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
37 บค.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
38 บค.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
39 บค.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
40 บค.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726