ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 9 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 391 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 18202 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 391 รายการ รวมทั้งหมด : 10 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
81 ทษ.2565/81 48 นางสาววิลาวัลย์ ต่ายวงค์ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานประมาณราคา พิมพ์
82 ทษ.2565/82 48 นายนราวิชญ์ กวางสบาย นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานประมาณราคา พิมพ์
83 ทษ.2565/83 54 นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานประมาณราคา พิมพ์
84 ทษ.2565/84 38 นางสาวสุจิรา ทองคำ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานประมาณราคา พิมพ์
85 ทษ.2565/85 45 นายเอื้ออังกูร แซ่หาญ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานประมาณราคา พิมพ์
86 ทษ.2565/86 42 นายธวัชชัย เศวตปวิช คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
87 ทษ.2565/87 40 นายทวิช พรมท้าว คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
88 ทษ.2565/88 48 นายนิรันดร์ แก้วน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
89 ทษ.2565/89 39 นางสาวรุ่งทิวา สืบศรีชัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
90 ทษ.2565/90 46 นายณัฐพงษ์ หนุนจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
91 ทษ.2565/91 47 นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
92 ทษ.2565/92 40 นายวงศกร สุนทรแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
93 ทษ.2565/93 40 นายกรรณ เสาร์แดน คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
94 ทษ.2565/94 48 นางสาวชนินาถ ทิพย์ลุ้ย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
95 ทษ.2565/95 42 นายเฉลิมบุตร แคหอม คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
96 ทษ.2565/96 43 นายทวิช พรมท้าว คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
97 ทษ.2565/97 46 นายเฉลิมบุตร แคหอม คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
98 ทษ.2565/98 37 นายณัฐพงษ์ หนุนจันทร์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
99 ทษ.2565/99 47 นายนิรันดร์ แก้วน้อย คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
100 ทษ.2565/100 53 นางสาวรุ่งทิวา สืบศรีชัย คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
101 ทษ.2565/101 42 นายวงศกร สุนทรแก้ว คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
102 ทษ.2565/102 42 นายธวัชชัย เศวตปวิช คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
103 ทษ.2565/103 56 นายเฉลิมบุตร แคหอม คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
104 ทษ.2565/104 52 นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
105 ทษ.2565/105 43 นางสาวชนินาถ ทิพย์ลุ้ย คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
106 ทษ.2565/106 43 นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
107 ทษ.2565/107 39 นายกรรณ เสาร์แดน คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา พิมพ์
108 ทษ.2565/108 47 นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม พิมพ์
109 ทษ.2565/109 41 นางสาวมาณิชา ภิญโญชูโต คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม พิมพ์
110 ทษ.2565/110 49 นายกิติกร แสนย่าง คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม พิมพ์
111 ทษ.2565/111 39 นางสาวศุภารนันท์ ธิติรัตนวรกุล นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. พิมพ์
112 ทษ.2565/112 43 นางสาวอภิญญา เสียงเอก นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. พิมพ์
113 ทษ.2565/113 41 นายชาญวุฒิ ชาวนา นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. พิมพ์
114 ทษ.2565/114 48 นางสาวบุสรา คานน้อย นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. พิมพ์
115 ทษ.2565/115 37 นางสาวพิชชาภา สมบัติ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. พิมพ์
116 ทษ.2565/116 42 นางสาววาณิชา หารัญดา นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. พิมพ์
117 ทษ.2565/117 58 นางสาวกาญจนา ทองธานี นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. พิมพ์
118 ทษ.2565/118 40 นางสาวณิชาภัทร วีใจคำ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. พิมพ์
119 ทษ.2565/119 40 นางสาวจิรชยา นาปรัง นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. พิมพ์
120 ทษ.2565/120 45 นางสาววสุนันท์ ภักดีวิวัฒน์ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับชั้น ปวช. พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726