ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 9 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 391 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 18192 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 391 รายการ รวมทั้งหมด : 10 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
241 ทษ.2565/241 46 นายทวิทย์ วุฒิโอสถ คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเครื่องกล พิมพ์
242 ทษ.2565/242 40 นางสาวมาธวี กันทะสอน ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับสถานศึกษา พิมพ์
243 ทษ.2565/243 47 นายอรรถกร พงษ์สวัสดิ์ นักเรียน รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับสถานศึกษา พิมพ์
244 ทษ.2565/244 45 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน พิมพ์
245 ทษ.2565/245 53 นายศุภกิตต์ ศรีใจอินทร์ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน พิมพ์
246 ทษ.2565/246 48 นายชนินทร์ ทองประไพ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน พิมพ์
247 ทษ.2565/247 36 นายณัฐภัทร ลูกประคำ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน พิมพ์
248 ทษ.2565/248 42 นายตันติยาวัติ ตันอุดม นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน พิมพ์
249 ทษ.2565/249 40 นายปภังกร กล้วยคำ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน พิมพ์
250 ทษ.2565/250 38 นายวรวุฒิ บุญแก้ว นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน พิมพ์
251 ทษ.2565/251 42 นายริรัช ขันมา นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน พิมพ์
252 ทษ.2565/252 33 นายเจษฏา กาใจ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน พิมพ์
253 ทษ.2565/253 42 นายสงวน แก้วมูล คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน พิมพ์
254 ทษ.2565/254 41 นายโกวิทย์ จุมพิศ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน พิมพ์
255 ทษ.2565/255 54 นายแสกสรร เจาะจง คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน พิมพ์
256 ทษ.2565/256 39 นายจิรวัฒน์ บุญทรัพย์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน พิมพ์
257 ทษ.2565/257 49 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน พิมพ์
258 ทษ.2565/258 51 นายพานิช อุ่นอก คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ พิมพ์
259 ทษ.2565/259 46 นายปฏิพัทธ์ อุ่นอก คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ พิมพ์
260 ทษ.2565/260 47 นายยุทธพงษ์ ธงสิบสอง คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ พิมพ์
261 ทษ.2565/261 44 นายจตุพร อินแสง คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ พิมพ์
262 ทษ.2565/262 49 นายนรภัทร์ ป่าธนู นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ พิมพ์
263 ทษ.2565/263 38 นายกิตติกรณ์ คำยวง นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ พิมพ์
264 ทษ.2565/264 37 นายภาณุพงศ์ จันตา นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ พิมพ์
265 ทษ.2565/265 45 นายณัฐพงษ์ เหมืองหม้อ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ พิมพ์
266 ทษ.2565/266 48 นายปฏิพล สิงห์สถิตย์ นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ พิมพ์
267 ทษ.2565/267 39 นายธีรพงศ์ เสนาธรรม นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ พิมพ์
268 ทษ.2565/268 39 ว่าที่ร.ต.จิณณวัตร พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทักษะ สาขาวิชาเครื่องกล พิมพ์
269 ทษ.2565/269 44 นายเอกภพ ศรีรมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทักษะ สาขาวิชาเครื่องกล พิมพ์
270 ทษ.2565/270 35 นายนฤวัฒน์ บัญสว่าง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทักษะ สาขาวิชาเครื่องกล พิมพ์
271 ทษ.2565/271 36 นายกฤษณ์ พรมวัง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทักษะ สาขาวิชาเครื่องกล พิมพ์
272 ทษ.2565/272 40 นายอภิรักษ์ ยอดสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทักษะ สาขาวิชาเครื่องกล พิมพ์
273 ทษ.2565/273 43 ว่าที่ร.ต.อภิชาต บุญชอบ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทักษะ สาขาวิชาเครื่องกล พิมพ์
274 ทษ.2565/274 41 นางสาวรุ่งทิวา สืบศรีชัย ครูผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี พิมพ์
275 ทษ.2565/275 40 นายเอกภพ แสนขัด นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี พิมพ์
276 ทษ.2565/276 42 นายธนพัฒน์ ยี่เผติ๊บ นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี พิมพ์
277 ทษ.2565/277 44 นายกฤษณ์ พรมวัง ครูผู้ควบคุม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า พิมพ์
278 ทษ.2565/278 35 นายธนทัต วงศ์ทา นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า พิมพ์
279 ทษ.2565/279 39 นายนพดล ฟุ่มเฟือย คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผล พิมพ์
280 ทษ.2565/280 47 นางสาวกัลยา ใจหมั้น คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผล พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726