ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 502 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3898 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 502 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
361 หส.2566/361 7 นายวสุทธา วรรณวงค์กา พิมพ์
362 หส.2566/362 8 นายศตวรรษ์ สมหมาย พิมพ์
363 หส.2566/363 7 นายชิตพล ม่วงหวาน พิมพ์
364 หส.2566/364 8 นายจรรยวรรธ ธรรมปัณณ์พงษ์ พิมพ์
365 หส.2566/365 9 นายปิยะราช เมษา พิมพ์
366 หส.2566/366 9 นายเจตภาณุ กินร พิมพ์
367 หส.2566/367 7 นางสาวสุดารัตน์ ป่งคำ พิมพ์
368 หส.2566/368 7 นายชนาธิป​ อนุบุตร พิมพ์
369 หส.2566/369 8 นายทศพร โนจิตร พิมพ์
370 หส.2566/370 7 นางสาวโกลัญญา เรือนคำ พิมพ์
371 หส.2566/371 9 นายประสิทธิ์ศักดิ์ กระจ่างแก้ว พิมพ์
372 หส.2566/372 8 นายกฤษฎา จงปัตนา พิมพ์
373 หส.2566/373 7 นางสาวเมธาวี ศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์
374 หส.2566/374 7 นายเทวัญ ฤทธิขัย พิมพ์
375 หส.2566/375 8 นายธราเทพ คิดชอบ พิมพ์
376 หส.2566/376 6 นายนราวิชญ์ กวางสบาย พิมพ์
377 หส.2566/377 6 นายณัชพล ชุติกุลนันท์ พิมพ์
378 หส.2566/378 7 นายสหรัฐ สร้อยเงิน พิมพ์
379 หส.2566/379 7 นายภัทรเดช มหแสงสิริ พิมพ์
380 หส.2566/380 6 นายศิวกร ทองอิ่น พิมพ์
381 หส.2566/381 9 นายศิรวิทย์ กระรินทร์ พิมพ์
382 หส.2566/382 7 นายรพีพงศ์ พลแหลม พิมพ์
383 หส.2566/383 7 นายธนาคาร เหรา พิมพ์
384 หส.2566/384 10 นายธีระชัย ปุกคำดี พิมพ์
385 หส.2566/385 7 นายจาตุรนต์พิพัฒ พิศุทธพันธ์ พิมพ์
386 หส.2566/386 8 นายกรณ์ดนัย ขำสำราญ พิมพ์
387 หส.2566/387 7 นายมงคลนิวัฒน์ ชดช้อย พิมพ์
388 หส.2566/388 6 นายคเชนธรรค์ วรินทร์ พิมพ์
389 หส.2566/389 7 นายพีรพันธุ์ ฝักฝ่าย พิมพ์
390 หส.2566/390 7 นายวรเมธ วงศ์แสนสี พิมพ์
391 หส.2566/391 10 นายรังสิมันต์ วงศ์โสภณวัฒน พิมพ์
392 หส.2566/392 8 นายภาณุพงษ์ จมมา พิมพ์
393 หส.2566/393 5 นายกรวิทย์ สมดุลย์อนุกูล พิมพ์
394 หส.2566/394 6 นายปฏิภาณ เอ้ยคำ พิมพ์
395 หส.2566/395 10 นายธนากร จันทร์กระจ่าง พิมพ์
396 หส.2566/396 7 นายสุทธิสิทธิ์ ชาตรี พิมพ์
397 หส.2566/397 10 นายณัฐภัทร สุขสีใจ พิมพ์
398 หส.2566/398 8 นายชญานนท์ อนุกูล พิมพ์
399 หส.2566/399 7 นายสรศักดิ์ โตมาซา พิมพ์
400 หส.2566/400 7 นายภูรินท์ โรจน์ฐิติวงศ์ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726