ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 502 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3868 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 502 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
121 หส.2566/121 8 นายอภิชาติ อิ่นแก้ว พิมพ์
122 หส.2566/122 7 นายนิพพิชฌน์ ทองติ๊บ พิมพ์
123 หส.2566/123 8 นายคมชาญ ซ่อนกลิ่น พิมพ์
124 หส.2566/124 7 นายกฤษฎากร คำปา พิมพ์
125 หส.2566/125 7 นายพศิน ยะสุนทร พิมพ์
126 หส.2566/126 8 นายอนุชา จักมา พิมพ์
127 หส.2566/127 9 นายสรานุวัฒน์ พรหมเมศ พิมพ์
128 หส.2566/128 7 นายอนุชา อนุภาพ พิมพ์
129 หส.2566/129 8 นายจิรพัฒน์ แก้วดำ พิมพ์
130 หส.2566/130 6 นายทักษ์ดนัย อ้อยเฮิง พิมพ์
131 หส.2566/131 6 นายพีรภัทร แก้วดำ พิมพ์
132 หส.2566/132 6 นายสุภกินห์ ตุ้มสุวรรณ พิมพ์
133 หส.2566/133 7 นายรพีภัทร การัตน์ พิมพ์
134 หส.2566/134 7 นายสิริศักดิ์ เขื่อนสาม พิมพ์
135 หส.2566/135 9 นายวริทธิ์ คดีโลก พิมพ์
136 หส.2566/136 6 นายพิเชษฐ์ชัย ฝักฝ่าย พิมพ์
137 หส.2566/137 7 นายอนุเดช เหมยปัน พิมพ์
138 หส.2566/138 8 นายนิธิสิทธิ์ จันทร์ขำ พิมพ์
139 หส.2566/139 8 นายนวพล ถมมา พิมพ์
140 หส.2566/140 7 นายธีรภัทร อาทะ พิมพ์
141 หส.2566/141 7 นายณัฎฐกิตติ์ เวียงนาค พิมพ์
142 หส.2566/142 7 นายศรนรินทร์ สุปัญญา พิมพ์
143 หส.2566/143 8 นายรัตติพงษ์ ถาเรือน พิมพ์
144 หส.2566/144 7 นายวุฒิพงษ์ สีมุกดา พิมพ์
145 หส.2566/145 10 นายธวัชชัย ฟักทอง พิมพ์
146 หส.2566/146 10 นายพรชัย ผลงาม พิมพ์
147 หส.2566/147 7 นายชัยณรงค์ ภัคศุภร พิมพ์
148 หส.2566/148 9 นายศิริวัฒน์ นุ่มสวน พิมพ์
149 หส.2566/149 7 นายภูมิพิรุฬห์ ทิพย์โพธิ์ พิมพ์
150 หส.2566/150 8 นายนัยนันทน์ วงสกุล พิมพ์
151 หส.2566/151 16 นายกษิดิศ บุญตา พิมพ์
152 หส.2566/152 7 นายชานนท์ เขื่อนแข พิมพ์
153 หส.2566/153 6 นายธนภูมิ บุญส่ง พิมพ์
154 หส.2566/154 7 นายคุณานนท์ เพ็ญธง พิมพ์
155 หส.2566/155 12 นายภัทรวรรธ ป่าธนู พิมพ์
156 หส.2566/156 21 นายอภิชาติ ฤทัยโสภา พิมพ์
157 หส.2566/157 7 นายพัศพล เหมืองเพิ่ม พิมพ์
158 หส.2566/158 6 นายสราวุฒิ ตาคำสา พิมพ์
159 หส.2566/159 16 นายพงศกร แสงกล้าเกริกสกุล พิมพ์
160 หส.2566/160 9 นายธีธัช โสภารัตน์ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726