ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 453 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 21545 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 453 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
201 จส.2565/201 49 นายศุภณัฐ ตระกูลกฤตศิลป์ นักศึกษา พิมพ์
202 จส.2565/202 47 นายคงทอง ฐานะ นักศึกษา พิมพ์
203 จส.2565/203 49 นายณรงค์ศักดิ์ อินจน นักศึกษา พิมพ์
204 จส.2565/204 49 นายสุทธิพงษ์ สุทธิ นักศึกษา พิมพ์
205 จส.2565/205 50 นายภาณุวัฒน์ โกศลเจริญพันธุ์ นักศึกษา พิมพ์
206 จส.2565/206 45 นายภคว สมบัติ นักศึกษา พิมพ์
207 จส.2565/207 47 นางสาวอริษรา นันตา นักศึกษา พิมพ์
208 จส.2565/208 45 นางสาวกัญญาณัฐ แก้วมา นักศึกษา พิมพ์
209 จส.2565/209 43 นางสาวดุษฎีวรรณ วงศจักร์ นักศึกษา พิมพ์
210 จส.2565/210 53 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช ครูที่ปรึกษา พิมพ์
211 จส.2565/211 70 นายเฉลิมชัย คำอ่อน ครูที่ปรึกษา พิมพ์
212 จส.2565/212 53 นายสัญญา จันเสนา ครูที่ปรึกษา พิมพ์
213 จส.2565/213 57 นายนพดล ทองดวง ครูที่ปรึกษา พิมพ์
214 จส.2565/214 51 นายไฉน โลชา ครูที่ปรึกษา พิมพ์
215 จส.2565/215 61 ว่าที่ร.ต.สมพร สุธรรม ครูที่ปรึกษา พิมพ์
216 จส.2565/216 43 นายศุภกร จริงแล้ว ครูที่ปรึกษา พิมพ์
217 จส.2565/217 55 นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง ครูที่ปรึกษา พิมพ์
218 จส.2565/218 46 นายประเทือง เจริญยิ่ง ครูที่ปรึกษา พิมพ์
219 จส.2565/219 51 นายศักดิ์ระพี พริบไหว ครูที่ปรึกษา พิมพ์
220 จส.2565/220 50 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์ ครูที่ปรึกษา พิมพ์
221 จส.2565/221 50 นายโภคิน ผัดขัน ครูที่ปรึกษา พิมพ์
222 จส.2565/222 50 นายณภัทร ยะตาหิ ครูที่ปรึกษา พิมพ์
223 จส.2565/223 52 นายธนกร แก้วมณี นักศึกษา พิมพ์
224 จส.2565/224 48 นายกาย แสนแพร่ นักศึกษา พิมพ์
225 จส.2565/225 56 นายศรายุธ หมื่นชัย นักศึกษา พิมพ์
226 จส.2565/226 48 นายจิรายุ ปุ๊ดลอง นักศึกษา พิมพ์
227 จส.2565/227 40 นายวัชรพล อริยะวงค์ นักศึกษา พิมพ์
228 จส.2565/228 39 นายวีรพล พันธุ์ดี นักศึกษา พิมพ์
229 จส.2565/229 41 นายภูวฤทธิ์ มุกมะนี นักศึกษา พิมพ์
230 จส.2565/230 43 นายณฤชัย สุกสง นักศึกษา พิมพ์
231 จส.2565/231 49 นายนนทชัย ฉะอุ่ม นักศึกษา พิมพ์
232 จส.2565/232 38 นายณัฐภพ พรานฟาน นักศึกษา พิมพ์
233 จส.2565/233 41 นายพงศ์เกษม นาละตะ นักศึกษา พิมพ์
234 จส.2565/234 37 นายสิรภัทร คำปินตา นักศึกษา พิมพ์
235 จส.2565/235 50 นายจารุกิตติ์ เลิศศิริ นักศึกษา พิมพ์
236 จส.2565/236 42 นายพิสิฐกร ภูมิสุข นักศึกษา พิมพ์
237 จส.2565/237 48 นายกิตตินันท์ กุลชนะพิไล นักศึกษา พิมพ์
238 จส.2565/238 50 นายณัฐพล สุธรรม นักศึกษา พิมพ์
239 จส.2565/239 48 นายวาคิม คำพา นักศึกษา พิมพ์
240 จส.2565/240 49 นายธาดาพงศ์ สันป่าแก้ว นักศึกษา พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726