ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 453 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 21544 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 453 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
241 จส.2565/241 54 นายยศภัทร ซ้องกา นักศึกษา พิมพ์
242 จส.2565/242 45 นายสัมพันธ์ ขระเขื่อน นักศึกษา พิมพ์
243 จส.2565/243 50 นายชาตรี พองาม นักศึกษา พิมพ์
244 จส.2565/244 48 นายนิโรธ ลาดไร่ นักศึกษา พิมพ์
245 จส.2565/245 53 นายภูธเนศ ถุงแก้ว นักศึกษา พิมพ์
246 จส.2565/246 49 นายอัครพนธ์ บุญมาภิ นักศึกษา พิมพ์
247 จส.2565/247 45 นายภาณุพงศ์ ยินดี นักศึกษา พิมพ์
248 จส.2565/248 41 นายภาณุพงศ์ รุ่งเรือง นักศึกษา พิมพ์
249 จส.2565/249 54 นายพันธวิชญ์ ศิลาแก้ว นักศึกษา พิมพ์
250 จส.2565/250 44 นายนนทภัท ต๊ะชุ่ม นักศึกษา พิมพ์
251 จส.2565/251 47 นายจตุรพร เสนาธรรม นักศึกษา พิมพ์
252 จส.2565/252 51 นายสุภกินห์ ศรีวิชัย นักศึกษา พิมพ์
253 จส.2565/253 46 นายวรฤทธิ์ สิทธิวีระกุล นักศึกษา พิมพ์
254 จส.2565/254 42 นายณัฐวุฒิ แสงสร้อย นักศึกษา พิมพ์
255 จส.2565/255 56 นายธนาธิป ประดับ นักศึกษา พิมพ์
256 จส.2565/256 46 นายปรเมษฐ์ ยาสุปิ นักศึกษา พิมพ์
257 จส.2565/257 45 นายบูรพา คำขาด นักศึกษา พิมพ์
258 จส.2565/258 45 นายศตวรรษ ชัยขันแก้ว นักศึกษา พิมพ์
259 จส.2565/259 44 นายสุทธิยุทธ หมุดเต็ม นักศึกษา พิมพ์
260 จส.2565/260 46 นายณัฐพล เจริญจิตต์ นักศึกษา พิมพ์
261 จส.2565/261 49 นายกิตติศักดิ์ กาศคำสุข นักศึกษา พิมพ์
262 จส.2565/262 52 นายธนาธิป ทะลิ นักศึกษา พิมพ์
263 จส.2565/263 50 นายกษิดิ์เดช โปร่งใจ นักศึกษา พิมพ์
264 จส.2565/264 48 นายอานนท์ ทรรมบุญ นักศึกษา พิมพ์
265 จส.2565/265 52 นายพุฒิพงษ์ ติ๊บอุด นักศึกษา พิมพ์
266 จส.2565/266 46 นายปัญญากร คำปินตา นักศึกษา พิมพ์
267 จส.2565/267 49 นายรพีภัทร การัตน์ นักศึกษา พิมพ์
268 จส.2565/268 41 นายภูริทัตต์ อินแก้ว นักศึกษา พิมพ์
269 จส.2565/269 40 นายอาทิตย์ กวางเต้น นักศึกษา พิมพ์
270 จส.2565/270 44 นายสิริมงคล ปุ๊ดถา นักศึกษา พิมพ์
271 จส.2565/271 42 นายพีรภัทร แก้วดำ นักศึกษา พิมพ์
272 จส.2565/272 36 นายรฐนนท์ กันทะเขียว นักศึกษา พิมพ์
273 จส.2565/273 45 นายวชิรวิทย์ สายทอง นักศึกษา พิมพ์
274 จส.2565/274 47 นายทวีกิจ พูทรัพย์ นักศึกษา พิมพ์
275 จส.2565/275 41 นายณัฐพงษ์ รังสิน นักศึกษา พิมพ์
276 จส.2565/276 44 นายทักษ์ดนัย อ้อยเฮิง นักศึกษา พิมพ์
277 จส.2565/277 44 นายอติชาติ ชาวเทิง นักศึกษา พิมพ์
278 จส.2565/278 49 นายอนุชา จักมา นักศึกษา พิมพ์
279 จส.2565/279 42 นายปักษา ศรีใจ นักศึกษา พิมพ์
280 จส.2565/280 41 นายวริทธิ์ คดีโลก นักศึกษา พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726