ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 453 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 21550 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 453 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 จส.2565/1 89 นายนิรันดร์ แก้วน้อย ครูที่ปรึกษา พิมพ์
2 จส.2565/2 61 นางสาวรุ่งทิวา สืบศรีชัย ครูที่ปรึกษา พิมพ์
3 จส.2565/3 52 นายเอกภพ แสนขัด นักศึกษา พิมพ์
4 จส.2565/4 53 นางสาวกัลยรัตน์ อินปวก นักศึกษา พิมพ์
5 จส.2565/5 54 นายธนกร สุวรรณราช นักศึกษา พิมพ์
6 จส.2565/6 55 นายอภิชาติ วงศ์เวียน นักศึกษา พิมพ์
7 จส.2565/7 53 นายชวกร ศรีคำภา นักศึกษา พิมพ์
8 จส.2565/8 55 นายไกรวิชญ์ มูลเมือง นักศึกษา พิมพ์
9 จส.2565/9 62 นายชิษณุพงศ์ นิลสีนวล นักศึกษา พิมพ์
10 จส.2565/10 58 นายศุภกิตต์ หอมดอก นักศึกษา พิมพ์
11 จส.2565/11 53 นางสาวอุสราพร บุญเพ็ง นักศึกษา พิมพ์
12 จส.2565/12 50 นายธนพัฒน์ ยี่เผติ๊บ นักศึกษา พิมพ์
13 จส.2565/13 55 นายกิตติพงษ์ อินชัย นักศึกษา พิมพ์
14 จส.2565/14 56 นายปิยพงษ์ คำปินตา นักศึกษา พิมพ์
15 จส.2565/15 61 นายกันตพงศ์ นาเหมือง นักศึกษา พิมพ์
16 จส.2565/16 66 นายอาชาคริญ ฟุ่มเฟือย นักศึกษา พิมพ์
17 จส.2565/17 68 นายฉันทกร หม้อกรอง นักศึกษา พิมพ์
18 จส.2565/18 57 นายศรัณย์ สนพักงาน นักศึกษา พิมพ์
19 จส.2565/19 60 นางลัคณา กอนสัน นักศึกษา พิมพ์
20 จส.2565/20 52 นายวรัญชิต แสนอุ้ม นักศึกษา พิมพ์
21 จส.2565/21 52 นายธีรดนย์ กุลพัฒนรุ่งเรือง นักศึกษา พิมพ์
22 จส.2565/22 57 นายรัชชานนท์ ดวงแก้ว นักศึกษา พิมพ์
23 จส.2565/23 62 นายพัชรพงษ์ บุญปั๋น นักศึกษา พิมพ์
24 จส.2565/24 67 นายปิยะพงษ์ วงค์ถิ่น นักศึกษา พิมพ์
25 จส.2565/25 61 นายอริญชัย ปัญญาเหมือง นักศึกษา พิมพ์
26 จส.2565/26 54 นายเอกชิรวิทย์ เมืองน้อย นักศึกษา พิมพ์
27 จส.2565/27 50 นายธีรพันธุ์ พรมท้าว นักศึกษา พิมพ์
28 จส.2565/28 57 นายกษิดิศ ชัยวิรัช นักศึกษา พิมพ์
29 จส.2565/29 45 นายชิษณุพงศ์ ปันใจ นักศึกษา พิมพ์
30 จส.2565/30 49 นายยิ่งพันธ์ คำหมื่น นักศึกษา พิมพ์
31 จส.2565/31 50 นายประภาพ ทองวัง นักศึกษา พิมพ์
32 จส.2565/32 55 นายพุฒิพงศ์ พุ่มกุมาร นักศึกษา พิมพ์
33 จส.2565/33 53 นายสิทธิโชค ศรีจันทร์ นักศึกษา พิมพ์
34 จส.2565/34 66 นายเสฏฐวุฒิ แช่มชื่น นักศึกษา พิมพ์
35 จส.2565/35 51 นายพุฒิพงศ์ จารเขียน นักศึกษา พิมพ์
36 จส.2565/36 54 นายวัชรากร เมฆอากาศ นักศึกษา พิมพ์
37 จส.2565/37 55 นายสิรดนัย ทองจริง นักศึกษา พิมพ์
38 จส.2565/38 54 นายธีรพัทธ์ ถ้อยคำ นักศึกษา พิมพ์
39 จส.2565/39 55 นายปรเมษฐ์ สีวงค์ยาง นักศึกษา พิมพ์
40 จส.2565/40 52 นายธนวัฒน์ อินต๊ะเสน นักศึกษา พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726