ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 453 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 21551 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 453 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
401 จส.2565/401 42 นายปักษา ศรีใจ นักศึกษา พิมพ์
402 จส.2565/402 41 นายวริทธิ์ คดีโลก นักศึกษา พิมพ์
403 จส.2565/403 38 นายธนกฤต มามี นักศึกษา พิมพ์
404 จส.2565/404 37 นายภัทรพล ทองประไพ นักศึกษา พิมพ์
405 จส.2565/405 46 นายนิพพิชฌน์ ทองติ๊บ นักศึกษา พิมพ์
406 จส.2565/406 44 นายธนวันต์ เวียงนาค นักศึกษา พิมพ์
407 จส.2565/407 48 นายกิตติพงค์ คำภีย์ นักศึกษา พิมพ์
408 จส.2565/408 43 นายกฤษกร ขอนดอก นักศึกษา พิมพ์
409 จส.2565/409 41 นายพิเชษฐ์ชัย ฝักฝ่าย นักศึกษา พิมพ์
410 จส.2565/410 50 นายจุลจักร วดีอินทวงศ์ นักศึกษา พิมพ์
411 จส.2565/411 42 นายสุวัฒธิชัย ยะยวง นักศึกษา พิมพ์
412 จส.2565/412 42 นายเจตนิพัทธ์ หลงฤทธิ์ นักศึกษา พิมพ์
413 จส.2565/413 40 นายจิรพัฒน์ แก้วดำ นักศึกษา พิมพ์
414 จส.2565/414 42 นายณัฐดนัย ดอกผึ้ง นักศึกษา พิมพ์
415 จส.2565/415 47 นายตวงสิทธิ์ บุตรปัน นักศึกษา พิมพ์
416 จส.2565/416 43 นายรพีภัทร เลาอึ้ง นักศึกษา พิมพ์
417 จส.2565/417 36 นายพศิน ยะสุนทร นักศึกษา พิมพ์
418 จส.2565/418 53 นายโชติชยุตม์ สัพโส นักศึกษา พิมพ์
419 จส.2565/419 41 นายวศิน สุปัญญา นักศึกษา พิมพ์
420 จส.2565/420 38 นายภานุวัฒน์ เชียงชิน นักศึกษา พิมพ์
421 จส.2565/421 36 นายณัฐนนท์ ชัยยะ นักศึกษา พิมพ์
422 จส.2565/422 47 นายทักษ์ดนัย ขึมจันทร์ นักศึกษา พิมพ์
423 จส.2565/423 41 นายภานุวัฒน์ แผนสมบูรณ์ นักศึกษา พิมพ์
424 จส.2565/424 39 นายพีระชัย โตทรายมูล นักศึกษา พิมพ์
425 จส.2565/425 40 นายสิรวิชญ์ เครื่องแก้ว นักศึกษา พิมพ์
426 จส.2565/426 35 นายณัฐพงศ์ ไชยขันแก้ว นักศึกษา พิมพ์
427 จส.2565/427 40 นายมติชน กันหา นักศึกษา พิมพ์
428 จส.2565/428 42 นายรัฐชัย เชื้อทอง นักศึกษา พิมพ์
429 จส.2565/429 41 นายศุภโชค ใจเฉพาะ นักศึกษา พิมพ์
430 จส.2565/430 39 นายอัษฎาวุธ วรรณา นักศึกษา พิมพ์
431 จส.2565/431 54 นายอรรจกร อินทร์สอน นักศึกษา พิมพ์
432 จส.2565/432 49 นายพงศกร หงษ์ระนัย นักศึกษา พิมพ์
433 จส.2565/433 45 นายอนันตชัย อ่อนน้อม นักศึกษา พิมพ์
434 จส.2565/434 56 นายอานนท์ ต้นฟู นักศึกษา พิมพ์
435 จส.2565/435 46 นายปฏิภาณ แก้วแสนพรหม นักศึกษา พิมพ์
436 จส.2565/436 37 นายศิวัช หาญชนะ นักศึกษา พิมพ์
437 จส.2565/437 42 นายกษิฎิศส์ นิลน์ภักส์ดี นักศึกษา พิมพ์
438 จส.2565/438 40 นายอภิวิชญ์ ทาวัน นักศึกษา พิมพ์
439 จส.2565/439 38 นายภาณุวัฒน์ แก้วมา นักศึกษา พิมพ์
440 จส.2565/440 47 นายธันยวิชญ์ ภูครองตา นักศึกษา พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726