ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 455 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 36238 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 455 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
81 จส.2565/81 70 นายอภิสิทธิ์ แจ่มเกตุ นักศึกษา พิมพ์
82 จส.2565/82 85 นายประธาน ศรีจันทร์ นักศึกษา พิมพ์
83 จส.2565/83 86 นายพงศกร ทะเจริญ นักศึกษา พิมพ์
84 จส.2565/84 85 นายดนัยนันท์ แพรศิลป์ นักศึกษา พิมพ์
85 จส.2565/85 98 นายจักรพงศ์ สุทธวงค์ นักศึกษา พิมพ์
86 จส.2565/86 75 นายยศกร โนมิตัง นักศึกษา พิมพ์
87 จส.2565/87 94 นายธนภัทร พุทธอาสน์ นักศึกษา พิมพ์
88 จส.2565/88 59 นายภาณุพงศ์ การเนื่อง นักศึกษา พิมพ์
89 จส.2565/89 67 นายเมธี เขื่อนสี่ นักศึกษา พิมพ์
90 จส.2565/90 64 นายภัทรพงศ์ เขียวจันทร์ นักศึกษา พิมพ์
91 จส.2565/91 64 นายณัฐพนธ์ ลำดวน นักศึกษา พิมพ์
92 จส.2565/92 71 นายคุณานนต์ แนวลาด นักศึกษา พิมพ์
93 จส.2565/93 71 นายณัฐวุฒิ เขื่อนเก้า นักศึกษา พิมพ์
94 จส.2565/94 69 นายนนทชัย ชาตะรูปะชีวิน นักศึกษา พิมพ์
95 จส.2565/95 101 นายนนทวัฒน์ ชาตะรูปะชีวิน นักศึกษา พิมพ์
96 จส.2565/96 68 นายวัชรินทร์ จุ่มสนอง นักศึกษา พิมพ์
97 จส.2565/97 70 นายกิตติพงศ์ วงค์เรือน นักศึกษา พิมพ์
98 จส.2565/98 89 นายภูกิจ บุญอินทร์ นักศึกษา พิมพ์
99 จส.2565/99 99 นายเหมันต์ พาชื่นใจ นักศึกษา พิมพ์
100 จส.2565/100 96 นายธีรภัทร ต่างไหล่ นักศึกษา พิมพ์
101 จส.2565/101 90 นายธนาพนธ์ ถิ่นศรี นักศึกษา พิมพ์
102 จส.2565/102 69 นายณัฐนนท์ โสภัณณภา นักศึกษา พิมพ์
103 จส.2565/103 77 นายภวาภพ วงค์มา นักศึกษา พิมพ์
104 จส.2565/104 73 นายฉัตรดนัย​ จันทร์เจิง​ นักศึกษา พิมพ์
105 จส.2565/105 71 นายไกรสร เเสนกือ นักศึกษา พิมพ์
106 จส.2565/106 65 นายวายุ โชติประพาฬ นักศึกษา พิมพ์
107 จส.2565/107 93 นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต ครูที่ปรึกษา พิมพ์
108 จส.2565/108 81 นายกิติกร แสนย่าง ครูที่ปรึกษา พิมพ์
109 จส.2565/109 87 นางสาวมาณิชา ภิญโญชูโต ครูที่ปรึกษา พิมพ์
110 จส.2565/110 76 นางสาววาณิชา หารัญดา นักศึกษา พิมพ์
111 จส.2565/111 88 นางสาวพิชชาภา สมบัติ นักศึกษา พิมพ์
112 จส.2565/112 83 นางสาววสุนันท์ ภักดีวิวัฒน์ นักศึกษา พิมพ์
113 จส.2565/113 63 นางสาวจิรชยา นาปรัง นักศึกษา พิมพ์
114 จส.2565/114 66 นางสาวอารียา พงศ์ถิ่น นักศึกษา พิมพ์
115 จส.2565/115 64 นางสาวณิชาภัทร วิใจคำ นักศึกษา พิมพ์
116 จส.2565/116 83 นางสาววรินทร์ธร มลิซ้อน นักศึกษา พิมพ์
117 จส.2565/117 57 นางสาววิภาวี ยี่เผติ๊บ นักศึกษา พิมพ์
118 จส.2565/118 66 นางสาวกาญจนา ทองธานี นักศึกษา พิมพ์
119 จส.2565/119 80 นางสาววรดา เจนรบ นักศึกษา พิมพ์
120 จส.2565/120 65 นางสาวจินต์ศุจี ธะนะวงค์ นักศึกษา พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726