ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 455 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 36236 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 455 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
161 จส.2565/161 100 นายธนวัฒน์ อินต๊ะเสน นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
162 จส.2565/162 73 นายสรนันท์ ขอร้อง นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
163 จส.2565/163 66 นายพีระพัฒษ์ เเสงแก้ว นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
164 จส.2565/164 88 นายนิติกร เกิดอุบล นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
165 จส.2565/165 105 นางสาวพิชามญชุ์ กองติ๊บ นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
166 จส.2565/166 70 นางสาวชนิตา เขื่อนพันธ์ นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
167 จส.2565/167 69 นายปฐมพงศ์ อินจันทร์ นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
168 จส.2565/168 64 นาชนน แข่งขัน นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
169 จส.2565/169 100 นายเดชาวัต จันตาคำ นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
170 จส.2565/170 76 นายธนวัฒน์ ปิ่นทองเจริญดี นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
171 จส.2565/171 86 นางสาวธนัชชา อุชาติ นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
172 จส.2565/172 86 นายรัฐภูมิ เส็งสอน นักศึกษา ปวช.2/3 พิมพ์
173 จส.2565/173 64 นายธีระภัทร ยะปะนัน นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
174 จส.2565/174 65 นางสาวนัทธิดา อุดทา นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
175 จส.2565/175 84 นายพฤฒินันท์ เจริญจิตต์ นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
176 จส.2565/176 62 นายรัชชานนท์ เดือนดาว นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
177 จส.2565/177 75 นายวชิรวิทย์ ศิริหิรัญ นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
178 จส.2565/178 89 นางสาววิลาวัลย์ ต่ายวงค์ นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
179 จส.2565/179 95 นายสัญชโย โยธกุลสิริ นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
180 จส.2565/180 76 นายอนุวัฒน์ แสนซุ้ง นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
181 จส.2565/181 94 นายอัครวินท์ ทิพย์เนตร นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
182 จส.2565/182 86 นางสาวกฤตพร นันผาด นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
183 จส.2565/183 82 นายนที วงค์เรือน นักศึกษา ปวช.2/4 พิมพ์
184 จส.2565/184 62 นายทวี ปวงจันทร์ ครูที่ปรึกษา พิมพ์
185 จส.2565/185 98 นายภาคภูมิ ปวงจันทร์ ครูที่ปรึกษา พิมพ์
186 จส.2565/186 95 นายชูเกียรติ สะปู ครูที่ปรึกษา พิมพ์
187 จส.2565/187 83 นายณกรณ์ ชานาญปกรณ์ นักศึกษา พิมพ์
188 จส.2565/188 61 นายอิธิชาติ บัวหลาด นักศึกษา พิมพ์
189 จส.2565/189 56 นางสาวลักษิกา เวชปัญญา นักศึกษา พิมพ์
190 จส.2565/190 87 นายจิรวัฒน์ เชิดอยู่ นักศึกษา พิมพ์
191 จส.2565/191 59 นายพีรพัฒน์ เหลี่ยมไทย นักศึกษา พิมพ์
192 จส.2565/192 85 นายภูเบศร์ สุริยะมณี นักศึกษา พิมพ์
193 จส.2565/193 83 นายสหภาพ ใจจูน นักศึกษา พิมพ์
194 จส.2565/194 62 นายเจตนิพัทธิ์ ข้ามสาม นักศึกษา พิมพ์
195 จส.2565/195 88 นายณัฐวุฒิ คมกล้า นักศึกษา พิมพ์
196 จส.2565/196 84 นายธีรภัทร ชื่นบาน นักศึกษา พิมพ์
197 จส.2565/197 58 นายพีรพันธ์ ลำทอง นักศึกษา พิมพ์
198 จส.2565/198 56 นายพีทวัตร จอมพุก นักศึกษา พิมพ์
199 จส.2565/199 70 นายภากร กลิ่นประทุม นักศึกษา พิมพ์
200 จส.2565/200 76 นายอภิวัฒน์ ปัญจะสี นักศึกษา พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726