ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 458 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 33504 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 458 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
401 จส.2565/401 61 นายปักษา ศรีใจ นักศึกษา พิมพ์
402 จส.2565/402 57 นายวริทธิ์ คดีโลก นักศึกษา พิมพ์
403 จส.2565/403 57 นายธนกฤต มามี นักศึกษา พิมพ์
404 จส.2565/404 67 นายภัทรพล ทองประไพ นักศึกษา พิมพ์
405 จส.2565/405 86 นายนิพพิชฌน์ ทองติ๊บ นักศึกษา พิมพ์
406 จส.2565/406 61 นายธนวันต์ เวียงนาค นักศึกษา พิมพ์
407 จส.2565/407 83 นายกิตติพงค์ คำภีย์ นักศึกษา พิมพ์
408 จส.2565/408 77 นายกฤษกร ขอนดอก นักศึกษา พิมพ์
409 จส.2565/409 59 นายพิเชษฐ์ชัย ฝักฝ่าย นักศึกษา พิมพ์
410 จส.2565/410 132 นายจุลจักร วดีอินทวงศ์ นักศึกษา พิมพ์
411 จส.2565/411 60 นายสุวัฒธิชัย ยะยวง นักศึกษา พิมพ์
412 จส.2565/412 66 นายเจตนิพัทธ์ หลงฤทธิ์ นักศึกษา พิมพ์
413 จส.2565/413 72 นายจิรพัฒน์ แก้วดำ นักศึกษา พิมพ์
414 จส.2565/414 61 นายณัฐดนัย ดอกผึ้ง นักศึกษา พิมพ์
415 จส.2565/415 85 นายตวงสิทธิ์ บุตรปัน นักศึกษา พิมพ์
416 จส.2565/416 81 นายรพีภัทร เลาอึ้ง นักศึกษา พิมพ์
417 จส.2565/417 55 นายพศิน ยะสุนทร นักศึกษา พิมพ์
418 จส.2565/418 88 นายโชติชยุตม์ สัพโส นักศึกษา พิมพ์
419 จส.2565/419 76 นายวศิน สุปัญญา นักศึกษา พิมพ์
420 จส.2565/420 56 นายภานุวัฒน์ เชียงชิน นักศึกษา พิมพ์
421 จส.2565/421 55 นายณัฐนนท์ ชัยยะ นักศึกษา พิมพ์
422 จส.2565/422 83 นายทักษ์ดนัย ขึมจันทร์ นักศึกษา พิมพ์
423 จส.2565/423 79 นายภานุวัฒน์ แผนสมบูรณ์ นักศึกษา พิมพ์
424 จส.2565/424 56 นายพีระชัย โตทรายมูล นักศึกษา พิมพ์
425 จส.2565/425 77 นายสิรวิชญ์ เครื่องแก้ว นักศึกษา พิมพ์
426 จส.2565/426 55 นายณัฐพงศ์ ไชยขันแก้ว นักศึกษา พิมพ์
427 จส.2565/427 61 นายมติชน กันหา นักศึกษา พิมพ์
428 จส.2565/428 77 นายรัฐชัย เชื้อทอง นักศึกษา พิมพ์
429 จส.2565/429 60 นายศุภโชค ใจเฉพาะ นักศึกษา พิมพ์
430 จส.2565/430 57 นายอัษฎาวุธ วรรณา นักศึกษา พิมพ์
431 จส.2565/431 77 นายอรรจกร อินทร์สอน นักศึกษา พิมพ์
432 จส.2565/432 92 นายพงศกร หงษ์ระนัย นักศึกษา พิมพ์
433 จส.2565/433 79 นายอนันตชัย อ่อนน้อม นักศึกษา พิมพ์
434 จส.2565/434 97 นายอานนท์ ต้นฟู นักศึกษา พิมพ์
435 จส.2565/435 76 นายปฏิภาณ แก้วแสนพรหม นักศึกษา พิมพ์
436 จส.2565/436 78 นายศิวัช หาญชนะ นักศึกษา พิมพ์
437 จส.2565/437 60 นายกษิฎิศส์ นิลน์ภักส์ดี นักศึกษา พิมพ์
438 จส.2565/438 62 นายอภิวิชญ์ ทาวัน นักศึกษา พิมพ์
439 จส.2565/439 56 นายภาณุวัฒน์ แก้วมา นักศึกษา พิมพ์
440 จส.2565/440 65 นายธันยวิชญ์ ภูครองตา นักศึกษา พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726