ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 505 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 22789 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 505 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 หส.2566/41 46 นายธนโชติ วิกาหะ พิมพ์
42 หส.2566/42 42 นายเกริกฤทธิ์ ประเทือง พิมพ์
43 หส.2566/43 49 นายส่งศักธิ์ เชิดอยู่ พิมพ์
44 หส.2566/44 51 นายณัฐภัทร ลูกประคำ พิมพ์
45 หส.2566/45 44 นายณัฐพงศ์ ตื้อยศ พิมพ์
46 หส.2566/46 43 นายอรรถกร สุธรรม พิมพ์
47 หส.2566/47 38 นายกิตติกรณ์ คำยวง พิมพ์
48 หส.2566/48 48 นายชินดนัย ใจมา พิมพ์
49 หส.2566/49 38 นายเอกราช จักรงาม พิมพ์
50 หส.2566/50 50 นายกรณ์ดนัย เสนาป่า พิมพ์
51 หส.2566/51 52 นายณภัทร สิงห์แก้ว พิมพ์
52 หส.2566/52 45 นายภูรีบดินทร์ อินทรีย์ พิมพ์
53 หส.2566/53 42 นายสุพวิชญ์ คำหมื่น พิมพ์
54 หส.2566/54 43 นายบรรฑิกาล แสนสุวรรณ พิมพ์
55 หส.2566/55 47 นายจรณินทร์ แก้วเขียว พิมพ์
56 หส.2566/56 43 นายกฤษณะ จันตาคำ พิมพ์
57 หส.2566/57 38 นายศักดิ์มงคล กันชาติ พิมพ์
58 หส.2566/58 47 นายวิษณุกรณ์ เวียงคำ พิมพ์
59 หส.2566/59 50 นายชินวัตร เสียงใส พิมพ์
60 หส.2566/60 46 นายดิศรณ์ เพิ่มขึ้น พิมพ์
61 หส.2566/61 47 นายภานุรุจ เตชะ พิมพ์
62 หส.2566/62 48 นายธนากร คำเหลือง พิมพ์
63 หส.2566/63 54 นายไกรวิชญ์ กาวีแดง พิมพ์
64 หส.2566/64 44 นายจีรภัทร พรหมรินทร์ พิมพ์
65 หส.2566/65 51 นายปวริศ กันอุด พิมพ์
66 หส.2566/66 47 นายณัฐนนท์ ปวงเหมือง พิมพ์
67 หส.2566/67 50 นายญาณวุฒิ พรมศิริ พิมพ์
68 หส.2566/68 64 นายธนวัฒน์ อุตมา พิมพ์
69 หส.2566/69 49 นายณัฐภูมิ ใจดี พิมพ์
70 หส.2566/70 36 นายเควิน ผงแสง พิมพ์
71 หส.2566/71 42 นายจิรพัฒน์ เกลี้ยงดี พิมพ์
72 หส.2566/72 40 นายธนากรณ์ ปิติจะ พิมพ์
73 หส.2566/73 46 นายสิรวิชญ์ ร่องแก้ว พิมพ์
74 หส.2566/74 46 นายมิ่งขวัญ ดังก้อง พิมพ์
75 หส.2566/75 56 นายธีรภัทร สีพรม พิมพ์
76 หส.2566/76 39 นายณัฐวุฒิ หนองกาวี พิมพ์
77 หส.2566/77 43 นายณัฐภัทร คำภิชัย พิมพ์
78 หส.2566/78 39 นายธันธพันธุ์ ขัดแก้ว พิมพ์
79 หส.2566/79 38 นายอดิศร​ ศิลารัตน์​ พิมพ์
80 หส.2566/80 51 นายศราวุฒิ เป็งอ้าย พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726