ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 505 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 22791 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 505 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
321 หส.2566/321 52 นายณัฐนนท์ ปัญญาไว พิมพ์
322 หส.2566/322 34 นายธนกฤต จันละคร พิมพ์
323 หส.2566/323 40 นายรัฐภูมิ สีจักรเงิน พิมพ์
324 หส.2566/324 49 นางสาวเจนจิรา มิ่งขวัญ พิมพ์
325 หส.2566/325 49 นายกรกช ถือนิล พิมพ์
326 หส.2566/326 42 นายสุริยพร พรมนันท์ พิมพ์
327 หส.2566/327 41 นางสาวณัฏฐณิฌา สีเข้ม พิมพ์
328 หส.2566/328 47 นายวิษณุ วังกระแสร์ พิมพ์
329 หส.2566/329 38 นายมนัสวิน นาทาม พิมพ์
330 หส.2566/330 38 นายชญานนท์ คำเป็ง พิมพ์
331 หส.2566/331 45 นายพัชพล โค้คำหล้า พิมพ์
332 หส.2566/332 34 นายวิศวะ คำเหมือง พิมพ์
333 หส.2566/333 43 นายอเนชา จากน่าน พิมพ์
334 หส.2566/334 41 นายกษิดิศ แควชล พิมพ์
335 หส.2566/335 40 นายณัฐพงษ์ พูลทวี พิมพ์
336 หส.2566/336 43 นายกรวิชญ์ ศรีประเสริฐ พิมพ์
337 หส.2566/337 45 นายอาณาจักร ข่มอาวุธ พิมพ์
338 หส.2566/338 42 นายมนัญชัย กาศมัยจันทร์ พิมพ์
339 หส.2566/339 46 นายกิตติ​ภูมิ​ ศรี​ลา​ พิมพ์
340 หส.2566/340 48 นายวชิริวทย์ แก่นโท พิมพ์
341 หส.2566/341 37 นายอภิรักษ์ จำปาจี พิมพ์
342 หส.2566/342 39 นางสาวทิพย์ธิดา ต้นศิริ พิมพ์
343 หส.2566/343 43 นายศรัญญู ลียะวงค์ พิมพ์
344 หส.2566/344 37 นายนัธพงศ์ แก้วมณี พิมพ์
345 หส.2566/345 40 นายธนพนธ์ วิใจยา พิมพ์
346 หส.2566/346 45 นางสาวณัฐติกานต์ ปัญจะลา พิมพ์
347 หส.2566/347 52 นางสาวกฤติญา. นะอิ พิมพ์
348 หส.2566/348 43 นางสาวกาญจนา แสงธง พิมพ์
349 หส.2566/349 44 นายดริณภัทร์ จันทิ พิมพ์
350 หส.2566/350 32 นายณัฐกิตติ์ วันมหาใจ พิมพ์
351 หส.2566/351 48 นายนพธีรา วังกาษร พิมพ์
352 หส.2566/352 49 นายธนากร บุญปั้น พิมพ์
353 หส.2566/353 47 นายสิทธินันท์ สายถิ่น พิมพ์
354 หส.2566/354 39 นายนราวิชญ์ อินทร์จันทร์ พิมพ์
355 หส.2566/355 48 นายวรุนันท์ สารเถื่อนแก้ว พิมพ์
356 หส.2566/356 45 นางสาวกนกวรรณ แสงสุริย์ พิมพ์
357 หส.2566/357 49 นายวิธวินท์ จันทรา พิมพ์
358 หส.2566/358 46 นายสิรภพ กันเจริญ พิมพ์
359 หส.2566/359 43 นายอนันตสิทธิ์ ศรชัย พิมพ์
360 หส.2566/360 41 นายณพพงศ์ ราชไร่ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726