ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 503 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 29650 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 503 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 หส.2566/1 90 นายอภิชาติ อุตส่าห์ พิมพ์
2 หส.2566/2 80 นายสัณห์ฤทัย ธิราช พิมพ์
3 หส.2566/3 72 นายชัยภัทร บ่อคำ พิมพ์
4 หส.2566/4 74 นายฤกษ์ชัย สายาจักร พิมพ์
5 หส.2566/5 62 นายวัชรพล อภัยกาวี พิมพ์
6 หส.2566/6 65 นายเอกปภพ รองพินิจ พิมพ์
7 หส.2566/7 82 นายวงศกร นาตั๋น พิมพ์
8 หส.2566/8 79 นายณัฐภัทร คำยวง พิมพ์
9 หส.2566/9 66 นายนพรัตน์ คงสมพุฒ พิมพ์
10 หส.2566/10 64 นายวรภัทร ขันแก้ว พิมพ์
11 หส.2566/11 65 นายเสฏฐวุฒิ คำมี พิมพ์
12 หส.2566/12 65 นายธนโชติ หลงสกุล พิมพ์
13 หส.2566/13 67 นายอัฐฎาวุธ กุสวดี พิมพ์
14 หส.2566/14 73 นายกิตติภัฏ รังษี พิมพ์
15 หส.2566/15 66 นายณัฐพงษ์ ลำใย พิมพ์
16 หส.2566/16 66 นายวีรวัฒน์ อภัยกาวี พิมพ์
17 หส.2566/17 80 นายกฤษฎา วรินทร์ พิมพ์
18 หส.2566/18 72 นายชัยพรรด์ แสงอ่อน พิมพ์
19 หส.2566/19 62 นายธีภัทร สามคำลือ พิมพ์
20 หส.2566/20 59 นายภาณุพงศ์ จันตา พิมพ์
21 หส.2566/21 73 นายชัยธวัช ถิ่นถา พิมพ์
22 หส.2566/22 70 นายธนภัทร ฉิมนอก พิมพ์
23 หส.2566/23 72 นายคุณานนต์ ใจเที่ยงตรง พิมพ์
24 หส.2566/24 74 นายจักริน คงสมพุฒ พิมพ์
25 หส.2566/25 62 นายเจตนิพัทธ์ นันทแขม พิมพ์
26 หส.2566/26 75 นายปิยะภัทร กาศโอสถ พิมพ์
27 หส.2566/27 64 นายดนัยภัทร โพธิจันทร์ พิมพ์
28 หส.2566/28 67 นายเกียรติพงษ์ วังสมบัติ พิมพ์
29 หส.2566/29 65 นายสิทธิชัย ไชยมงคล พิมพ์
30 หส.2566/30 65 นายพุทธิพงศ์ สง่าเมือง พิมพ์
31 หส.2566/31 71 นายชิษณุพงศ์ เชียงสิน พิมพ์
32 หส.2566/32 96 นายณัฐพงษ์ เหมืองหม้อ พิมพ์
33 หส.2566/33 65 นายกรวีร์ พรหมศิริแสน พิมพ์
34 หส.2566/34 74 นายพชรพล หอมรส พิมพ์
35 หส.2566/35 70 นายบูรพา ผูกจิต พิมพ์
36 หส.2566/36 50 นายจิตติพงศ์ ท้าวตน พิมพ์
37 หส.2566/37 67 นายรัชชานนท์ ดาวนันท์ พิมพ์
38 หส.2566/38 67 นายธนพงศ์ มังกรณ์ พิมพ์
39 หส.2566/39 63 นายพุฒิเมธ คนธรรพ์ พิมพ์
40 หส.2566/40 72 นายธนภูมิ ดีประเสริฐ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726