ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 453 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 16788 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 453 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 จส.2565/1 64 นายนิรันดร์ แก้วน้อย ครูที่ปรึกษา พิมพ์
2 จส.2565/2 44 นางสาวรุ่งทิวา สืบศรีชัย ครูที่ปรึกษา พิมพ์
3 จส.2565/3 39 นายเอกภพ แสนขัด นักศึกษา พิมพ์
4 จส.2565/4 41 นางสาวกัลยรัตน์ อินปวก นักศึกษา พิมพ์
5 จส.2565/5 43 นายธนกร สุวรรณราช นักศึกษา พิมพ์
6 จส.2565/6 44 นายอภิชาติ วงศ์เวียน นักศึกษา พิมพ์
7 จส.2565/7 38 นายชวกร ศรีคำภา นักศึกษา พิมพ์
8 จส.2565/8 42 นายไกรวิชญ์ มูลเมือง นักศึกษา พิมพ์
9 จส.2565/9 49 นายชิษณุพงศ์ นิลสีนวล นักศึกษา พิมพ์
10 จส.2565/10 44 นายศุภกิตต์ หอมดอก นักศึกษา พิมพ์
11 จส.2565/11 42 นางสาวอุสราพร บุญเพ็ง นักศึกษา พิมพ์
12 จส.2565/12 39 นายธนพัฒน์ ยี่เผติ๊บ นักศึกษา พิมพ์
13 จส.2565/13 43 นายกิตติพงษ์ อินชัย นักศึกษา พิมพ์
14 จส.2565/14 41 นายปิยพงษ์ คำปินตา นักศึกษา พิมพ์
15 จส.2565/15 46 นายกันตพงศ์ นาเหมือง นักศึกษา พิมพ์
16 จส.2565/16 53 นายอาชาคริญ ฟุ่มเฟือย นักศึกษา พิมพ์
17 จส.2565/17 51 นายฉันทกร หม้อกรอง นักศึกษา พิมพ์
18 จส.2565/18 45 นายศรัณย์ สนพักงาน นักศึกษา พิมพ์
19 จส.2565/19 47 นางลัคณา กอนสัน นักศึกษา พิมพ์
20 จส.2565/20 41 นายวรัญชิต แสนอุ้ม นักศึกษา พิมพ์
21 จส.2565/21 41 นายธีรดนย์ กุลพัฒนรุ่งเรือง นักศึกษา พิมพ์
22 จส.2565/22 43 นายรัชชานนท์ ดวงแก้ว นักศึกษา พิมพ์
23 จส.2565/23 45 นายพัชรพงษ์ บุญปั๋น นักศึกษา พิมพ์
24 จส.2565/24 47 นายปิยะพงษ์ วงค์ถิ่น นักศึกษา พิมพ์
25 จส.2565/25 44 นายอริญชัย ปัญญาเหมือง นักศึกษา พิมพ์
26 จส.2565/26 39 นายเอกชิรวิทย์ เมืองน้อย นักศึกษา พิมพ์
27 จส.2565/27 41 นายธีรพันธุ์ พรมท้าว นักศึกษา พิมพ์
28 จส.2565/28 42 นายกษิดิศ ชัยวิรัช นักศึกษา พิมพ์
29 จส.2565/29 34 นายชิษณุพงศ์ ปันใจ นักศึกษา พิมพ์
30 จส.2565/30 36 นายยิ่งพันธ์ คำหมื่น นักศึกษา พิมพ์
31 จส.2565/31 39 นายประภาพ ทองวัง นักศึกษา พิมพ์
32 จส.2565/32 40 นายพุฒิพงศ์ พุ่มกุมาร นักศึกษา พิมพ์
33 จส.2565/33 41 นายสิทธิโชค ศรีจันทร์ นักศึกษา พิมพ์
34 จส.2565/34 50 นายเสฏฐวุฒิ แช่มชื่น นักศึกษา พิมพ์
35 จส.2565/35 37 นายพุฒิพงศ์ จารเขียน นักศึกษา พิมพ์
36 จส.2565/36 39 นายวัชรากร เมฆอากาศ นักศึกษา พิมพ์
37 จส.2565/37 41 นายสิรดนัย ทองจริง นักศึกษา พิมพ์
38 จส.2565/38 42 นายธีรพัทธ์ ถ้อยคำ นักศึกษา พิมพ์
39 จส.2565/39 42 นายปรเมษฐ์ สีวงค์ยาง นักศึกษา พิมพ์
40 จส.2565/40 42 นายธนวัฒน์ อินต๊ะเสน นักศึกษา พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726