ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง

ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง

หน่วยงาน : ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
วัน/เดือน/ปี : 10 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายไฉน โลชา
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 94 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 9442 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 94 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ชก.2565/1 104 นายอัษฎาวุธ เป็กทอง วงดนตรีโฟล์คซอง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
2 ชก.2565/2 95 นายอรรถกร สุธรรม วงดนตรีโฟล์คซอง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
3 ชก.2565/3 102 นายกฤษฎา เหมืองจา วงดนตรีโฟล์คซอง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
4 ชก.2565/4 122 นายสรสิช ช่างไม้ วงดนตรีโฟล์คซอง รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
5 ชก.2565/5 127 นายภาสกร รุ่งเรือง วงดนตรีโฟล์คซอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ พิมพ์
6 ชก.2565/6 95 นายปภังกร ศรีวิชัย วงดนตรีโฟล์คซอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ พิมพ์
7 ชก.2565/7 106 นางสาวโกลัญญา เรือนคำ วงดนตรีโฟล์คซอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ พิมพ์
8 ชก.2565/8 107 นางสาวเยาวภา ผูกจิต วงดนตรีโฟล์คซอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ พิมพ์
9 ชก.2565/9 105 นางสาวขวัญชนก อินป้อง วงดนตรีโฟล์คซอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ พิมพ์
10 ชก.2565/10 102 นายปานภัฒน์ ฟั้นแอบ วงดนตรีโฟล์คซอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ พิมพ์
11 ชก.2565/11 105 นายชัยณรงค์ เมืองลอง วงดนตรีโฟล์คซอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ พิมพ์
12 ชก.2565/12 97 นายอัชธรรม จันตา วงดนตรีโฟล์คซอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ พิมพ์
13 ชก.2565/13 102 นางสาวศศิวิมล ดวงแก้ว วงดนตรีโฟล์คซอง เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
14 ชก.2565/14 102 นางสาวเนตรนรินทร์ ธงกลาง วงดนตรีโฟล์คซอง เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
15 ชก.2565/15 101 นายทศพร พรมสิงห์ วงดนตรีโฟล์คซอง เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
16 ชก.2565/16 116 นางสาวกันติชา คชปัญญา วงดนตรีโฟล์คซอง เข้าร่วมการประกวด พิมพ์
17 ชก.2565/17 115 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
18 ชก.2565/18 94 นายสัญญา จันเสนา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
19 ชก.2565/19 109 นายเฉลิมชัย คำอ่อน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
20 ชก.2565/20 106 นายประเทือง เจริญยิ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
21 ชก.2565/21 131 นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
22 ชก.2565/22 106 นายนพดล ทองดวง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
23 ชก.2565/23 103 นายไฉน โลชา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
24 ชก.2565/24 130 นายศักดิ์ระพี พริบไหว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
25 ชก.2565/25 166 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
26 ชก.2565/26 106 ว่าที่ ร.ต.สมพร สุธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
27 ชก.2565/27 115 นายศุภกร จริงแล้ว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
28 ชก.2565/28 93 นายโภคิน ผัดขัน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
29 ชก.2565/29 102 นายณภัทร ยะตาหิ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
30 ชก.2565/30 86 นายธีรภัทร ฟูคำมี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
31 ชก.2565/31 95 นายภูธเนศ สุขสำราญ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
32 ชก.2565/32 94 นายณัฐวุฒิ สิงห์อุต คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
33 ชก.2565/33 98 นายยศพนธ์ ขืมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
34 ชก.2565/34 97 นายธีรภัทร์ มณีนะ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
35 ชก.2565/35 110 นายณัฐวุฒิ บุญทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
36 ชก.2565/36 98 นายธีรพงศ์ จันทร์เงิน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
37 ชก.2565/37 108 นายนันดนัย ใจปัญญา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
38 ชก.2565/38 96 นายธนิสร เวียงยา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
39 ชก.2565/39 95 นายณัฐภูมิ ราชจินดา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
40 ชก.2565/40 91 นายพีรเตชินท์ เต็มสี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726